(Du er ikke pålogget) 
 

Alta kommune-Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter # 2

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for kommunal kompensasjonsordning 2

Alta kommune har mottatt kr 6.416.000 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til etablering av kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

MÅL

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også gjelde for bedrifter som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Støtten skal kompensere faste kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning

 

HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen som opplever vesentlige omsetningsfall på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

Alta kommune vil prioritere støtte til følgende bransjer:

  • Serveringsbransjen
  • Overnattingsbransjen
  • Opplevelsesbedrifter

Bedriftene må være minimum 50% lokalt eid, registrert i og skattepliktig til Alta kommune.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad sett i forhold til den lokale situasjonen.

 

KRITERIER

Forutsetningen for tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning er at søker helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene og har hatt et inntektstap på minimum 30%.

I tillegg må søker oppfylle minimum en av følgende forutsetninger:

  • Må ha regnskapsmessig aktiverte investeringer over 2 mill kr i perioden 01.01.19 -01.06.21.
  • Må ha hatt ansatte i hele perioden.

I søknaden vedlegges regnskap for perioden 01.04.20 – 31.03.21, bekreftet av autorisert regnskapsfører eller revisor.  

For bedrifter som har hatt større investeringer (over 2 Mill kroner) , ny oppstartede bedrifter eller bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordninger vedlegges i tillegg til regnskapet, budsjett for tilsvarende periode.

TILSKUDD

Innvilget beløp gis som generell likviditetsstøtte i henhold til regelverket om bagatellmessig støtte.

VILKÅR

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

FORVALTNING AV ORDNINGEN

Næringsavdelingen ivaretar det praktiske rundt utlysning og tildeling av tilskudd. Søknadsfristen for tilskudd etter denne ordningen er satt til 01.11.21. Søknad om tilskudd sendes Alta kommune gjennom www.regionalforvaltning.no under støtteordning Kommunal kompensasjonsordning.

 

SØKNADSFRIST

Søknadene behandles fortløpende.

 

KLAGE

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang til å påklage et vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. Klagen skal framsettes skriftlig og må være begrunnet. Klagen framsettes til det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for avgjørelse.

 

Vedtak i Formannskapet.

Formannskapet vedtar retningslinjer for "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter # 2".

Formannskapet vedtar følgende rammefordeling for tilskudd kr. 6.416.000.- til " Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter".

  • kr. 2.500.000.- til delfinansiering av regnskapsmessig aktiverte investeringer foretatt i perioden 01.09.19 - 01.06.21.
  • kr. 2.500.000.- arbeidstakertilskudd basert på snitt antall ansatte pr 31.12.19 og 01.03.20.
  • kr. 500.000.- til idretts- og fritidsaktiviteter på vinterstid basert på snitt antall ansatte pr. 31.12.19 og 01.03.20.
  • kr. 916.000.- til markedsføring av Alta som reisemål.

Forvaltning av "Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 2" delegeres til rådmannen.

- 5% av summen settes av til bedrifter med lærlinger i kokk, servitør, resepsjon eller reiselivs-faget.

- Bedrifter med lærlinger prioriteres.

- Det forutsetter at lærlingene ikke er permittert.

Bedriftens oppgave må være å sikre at lærlingene får muligheten til å fullføre sin utdannelse og være faglig dyktig  nok til å gjennomføre fagprøven med et godt resultat. Flere av lærlingene har vært permitterte i 3-5 måneder det siste året, samt at produksjonen i den tiden de ikke har vært permittert har vært mye lavere enn i et normalt år.  Summen av dette er at det er vanskelig å holde på progresjonen i utdannelsen, og at viktigheten av å utdanne fagarbeidere må prioriteres for å møte fremtiden på en god måte 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen