(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Hol kommune 1.jan - 30. apr 2021

Hol kommune har fått kr 9 017 000,- som skal fordeles til bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19.

Søknadsfrist 26. mai!

Av totalsummen vil inntil 1 MNOK settes av til fellestiltak hvor destinasjonsselskapet Visit Geilo AS eller andre som representerer et større fellesskap av bedrifter som er særlig rammet av smitteverntiltak kan søke på tilskudd til tiltak på vegne av fellesskapet til f.eks.:
1. Markedskampanjer
2. Produksjon av film og foto
3. Annonsering i Adwords
4. Annonsering i sosiale medier

Søknadsskjemaet på regionalforvaltning.no brukes, og det skal legges ved beskrivelse av hvordan midlene er tenkt brukt.

Resten, minst kr 8 017 000,- settes av til direkte bedriftsstøtte til bedrifter som er sterkt berørt av Covid-19-situasjonen.
Vi ber om at du leser kriteriene og krav til søknadens innhold nøye!

Kriterier for å kunne søke på direkte bedriftsrettet støtte:

 • Bedriften må ha operativ virksomhet i Hol kommune.
  Selskaper som er del av et konsern kan søke, men kun for den delen av virksomheten som finner sted i Hol kommune. Tilsvarende kan selskaper med hovedkontor i Hol kommune, men der virksomheten foregår rundt i landet, kun søke om støtte til den delen av virksomheten som finner sted i Hol kommune.

 • Bedriften må være innenfor følgende næringskoder:

49392    Turbiltransport
52211    Drift av gods- og transportsentraler
55101    Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
55200    Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
55300    Drift av campingplasser og turisthytter
56101    Drift av restauranter og kafeer
77210    Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr
77290    Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til pers. bruk
79901    Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
79902    Guider og reiseledere
79903    Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
85510    Undervisning innen idrett og rekreasjon
90011    Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
90012    Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
90020    Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
90032    Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk
90033    Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst
93110    Drift av idrettsanlegg
93130    Treningssentre
93190    Andre sportsaktiviteter
93200    Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
47000    Detaljhandel, unntatt unntakene spesifikt nevnt under punktet om stenging av virksomheter i Covid-19-forskriftens kap 5A som gjaldt i Hol kommune fom. 16. mars 2021:

- Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
- Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
- Apotek
- Bandasjister
- Optikere
- Vinmonopol
- Bensinstasjoner
- Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
- Lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.

 • Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 kan ikke motta tilskudd. Hvis man mener at egenkapitalen er gjenopprettet i løpet av 2020, kan en søknad behandles skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.

 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.

 • Bedrifter etablert etter 1. januar 2019 vurderes skjønnsmessig, basert på tilsendt dokumentasjon.

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no, innen søknadsfristen 26. mai 2021.

Slik søker du:

Opprett bruker/logg inn i det digitale søknadsskjemaet i regionalforvaltning.no.

Følgende informasjon fylles inn:

 • Foretakets navn, organisasjonsnummer, kontaktinformasjon og bankkontonummer for utbetaling av tilskudd.

 • Økonomi: (side 3 i søknadsskjemaet) Her registrerer du tap eller kostnader for perioden fom. 1. januar 2021 tom. 30. april 2021, som bedriften ønsker å få dekket. Det kan være f.eks:

  • Sum tapt omsetning for perioden (dokumenterbare avbestillinger og/eller omsetningsnedgang for angitt periode i 2021 mot 2019).

  • Sum andre tap knyttet til Covid-19 for perioden (tapt varelager eller andre tap).

  • Sum ekstra kostnader for å ivareta smittevernregler for perioden (økt bemanning, hyppigere renhold, innkjøp av smittevern-materiell til gjester/ansatte o.l.)

  • Sum lederlønn som ikke er tatt ut i perioden (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende/ENK)

I neste punkt i søknadsskjemaet legger bedriften inn søknadssummen, som kan være inntil 100% av tap/kostnader beskrevet over.

 • Egenerklæring og informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte (side 4 i søknadsskjemaet)

 • Egenerklæring om foretak i økonomiske vanskeligheter (side 5 i søknadsskjemaet)

 

Søknaden skal også inneholde følgende vedlegg:

 • Årsregnskap (resultatregnskap og balanse) for 2019

 • Enkel oversikt over sum driftsinntekter og driftsresultat for perioden 1. januar tom 30. april 2019

 • Enkel oversikt over sum driftsinntekter og driftsresultat for perioden 1. januar tom 30. april 2021

 • Resultatregnskap og balanse pr. 30.04 2021.

 • For oppstartsbedrifter må eventuell tapt ny/økt omsetning dokumenteres (f.eks avbestillingsbekreftelser e.l.),

Prioritering og fordeling av tilskudd

Søknadene rangeres og tilskuddet fordeles i tråd med følgende prioritering (1=høyest prioritet, 5=lavest prioritet):

 1. Virksomheter med skjenkeløyve

 2. Virksomheter som omsetter ferskvarer og som pga. pålegg om stenging/strenge smittevernregler kan dokumentere tap av ferskvarelager

 3. Kommersiell overnatting, skisenter, aktivitetsleverandører og treningssenter

 4. Varehandel

 5. Annet (innenfor nevnte NACE-koder)

 

Tilskuddet fordeles også basert på bedriftens størrelse målt etter omsetning. De største bedriftene (a. og b.) skal få den største andelen av midlene.

 1. Virksomheter med omsetning i 2019 over 20 MNOK

 2. Virksomheter med omsetning i 2019 mellom 10-20 MNOK

 3. Virksomheter med omsetning i 2019 mellom 1-10 MNOK

 4. Virksomheter med omsetning i 2019 opptil 1 MNOK

 

Støtten kan ikke overstige 1 MNOK per virksomhet.

Inntil 100 % av de støtteberettigede kostnadene eller tapene kan dekkes.

Størrelsen på støttebeløpet til den enkelte bedrift vurderes etter antall kvalifiserte søknader, antall virksomheter innenfor prioriteringskategoriene 1.-5. og antall virksomheter innenfor omsetningskategoriene a.-e. De største bedriftene (a. og b.) skal få den største andelen av midlene.

Formannskapet vedtar fordeling i møte 9. juni 2021, vedtaksbrev og informasjon om utbetaling sendes ut så snart som mulig etter dette.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen