(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanse i Nordland - Samfunnsutviklingsmidler

Virkemiddel

Kompetanse i Nordland

Formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å bidra til økt næringsrettet kompetanse, bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bedre samsvar mellom utdanningstilbud og arbeidslivets eksisterende og framtidige behov i Nordland. 

Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til at det bygges både utdannings- og  forskningsaktivitet på de områder hvor næringslivet i fylket har kompetansebehov, og  hvor det er store vekstmuligheter. Økt samsvar mellom tilbudet som gis og det som  etterspørres kan bidra til økt verdiskapning i Nordland.

Virkemiddelet skal supplere og utløse andre virkemidler.

Hva kan støttes?

 • Forprosjekt og tiltak som legger grunnlag for et mulig hovedprosjekt. Søknadssum inntil 100 000 kr.
 • Prosjekter som følger opp de prioriterte områdene.
 • Tiltak som er del av en større satsing.
 • Forstudier, mulighetsstudier og konseptutvikling.
 • Hovedprosjekter innenfor de prioriterte områdene (marine næringer, reiseliv og opplevelser, industri samt leverandører til disse næringene)
  • Nettverk og møteplasser.
  • Nødvendig infrastruktur for kompetanseutvikling.
  • Kompetansehevingstiltak.
  • Mobilisering til samarbeid mellom arbeidsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er tilsagnsåret pluss 2 år. Det kan søkes om utsettelse i 1 år.

 

Prioriterte områder
 
 • Rekrutteringstiltak til utdanninger av stor betydning for næringslivet i Nordland 
 • Internasjonale samarbeidsprosjekter med fokus på kompetanseutveksling 
 • Bidra til at FoU resultater blir anvendt til næringsutvikling, dette må sees i sammenheng med IN sine ordninger 
 • Styrking av universitetene og forskningsinstitusjonene i Nordland 
  • Samarbeidsprosjekter mellom UoH-sektoren og arbeidsliv 
  • Tettere samarbeid med institusjonene for å styrke deres næringsmessige satsing og kontakt med næringslivet 
  • Følge opp arbeidet med etablering av et Samfunnsvitenskapelig forskningssenter i og for nordområdene i Bodø 
  • Ungt entreprenørskap i høyere utdanning

Hvem kan motta støtte?

 • videregående skoler 
 • universiteter og høgskoler
 • næringshager
 • inkubatorer og kunnskapsparker
 • kommuner
 • opplæringskontor
 • bedriftsnettverk
 • stiftelser 
 • regionale kompetansekontor(rkk) og andre lignende institusjoner og aktører.

Bedrifter kan motta tilskudd, men ikke til egne bedriftsutviklingsprosjekter eller investeringsprosjekter. Det er i tilfeller hvor bedrifter tar på seg samfunnsutviklingsoppgaver eller er prosjektleder for prosjekter på vegne av flere parter at de kan motta støtte.

Det kan ikke finansieres drift og gjennomføring av utdanningstilbud eller prosjekter som er bedriftsinterne/interne for en kommune/offentlig virksomhet.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Støttenivå

Nordland fylkeskommune støtter som hovedregel inntil 50% av godkjente kostnader.

Søknadsfrist

1. september 2021
  For utfyllende informasjon om ordningen, besøk fylkeskommunens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Terje Gustavsen, e-post: tergus@nfk.no, mobil: 906 83 511

Ann-Helen Haubakk, e-post: annhau@nfk.no, mobil: 472 44 083

Tommy Nilsen, e-post: tommini@nfk.no, mobil: 994 42 401

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen