(Du er ikke pålogget) 
 

Innovasjon og næringsutvikling i Nordland - Samfunnsutviklingsmidler

Virkemiddel

Innovasjon og næringsutvikling i Nordland

Formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å skape innovativ og bærekraftig verdiskaping i Nordland. For å realisere innovasjonsprosjekter kreves betydelig samarbeid mellom bedrifter, offentlige myndigheter, kunnskapsmiljø og aktører i sivilsamfunnet. Virkemiddelet skal brukes til å styrke samarbeidet mellom aktører i innovasjonssystemet, samt å skape sterke utviklingsaktører i de ulike delene av fylket. 

Grønn industriutvikling er et område hvor Nordland har store konkurransefortrinn, og som i tillegg oppfyller kravene til høy sysselsettingseffekt, et stort og voksende internasjonalt markedspotensial samt utvikling av teknologi som reduserer klimautslipp globalt.  

Industri og energiprosjekter som gir høy sysselsettings- og verdiskapingseffekt, og har klare klimamål mot 2030 og 2050. Det er viktig å prioritere prosjekter som svarer til FN17; 8 (økonomisk bærekraft; verdiskaping og sysselsetting), 9 (infrastruktur og teknologi), 12 (ansvarlig produksjon), 13 (stoppe klimaendringer). Hovedmål er økt verdiskaping, økt innovasjonshøyde, økt sysselsetting og reduksjon av klimautslipp. 

Virkemiddelet skal primært mobilisere til og tilrettelegge for næringsutvikling. Prioriterte næringer: Opplevelsesbasert reiseliv, sjømat, kraftforedlende industri og leverandører til disse. Prioriterte områder til disse store eksportnæringene er leverandørutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av andre understøttende næringer i innovasjonssystemet.

 

Hva kan støttes?

 • Forstudier og mulighetsstudier, analyser av potensial for næringsutvikling. 
 • Lærings- og samhandlingsarenaer 
 • Forprosjekter og hovedprosjekter som relateres til ovenstående prioriteringer 

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er tilsagnsåret pluss 2 år. Det kan søkes om utsettelse i 1 år.

 

Prioriterte områder  
 • Å bygge sterke aktører som kan ta nasjonale og internasjonale posisjoner innenfor områder der næringslivet i Nordland har særlige fortrinn. 
 • Prosjekter som bidrar til utvidelse av verdikjedene i næringslivet gjennom å utvikle bedre samarbeid mellom bedrifter, offentlig sektor og forsknings- og utviklingsmiljø. 
 • Prosjekter som har verdiskapingspotensial i utvidet forstand; økonomisk, kulturelt, sosialt og/eller miljømessig. Prosjekt som har en kombinasjon av to eller flere av disse verdiskapingsbegrepene prioriteres. 
 • Etablering av arenaer som bidrar til kompetanseutvikling og samarbeid innen innovasjon og næringsutvikling i Nordland. 
 • Økt utnytting av råstoff - sirkulær økonomi og bedre ressursutnyttelse (økonomisk og miljømessig bærekraft)  
 • Besøksforvaltning i kommuner og på destinasjoner, tilbud både som styrker tjenestetilbudet til de besøkende, men som også gir tjenester som er rettet mot befolkningen i Nordland 
 • Prosjekter som skaper synergi mellom forretningsområder, og som kan forsterke konkurranseevnen. 
 • Prosjekter som innoverer, utvikler og utvider industrielle verdikjeder knyttet til fornybar energi. 
 • Prosjekter som kan utløse større virkemidler nasjonalt og i EU.

Hvem kan motta støtte?

 • videregående skoler 
 • universiteter og høgskoler
 • næringshager
 • inkubatorer og kunnskapsparker
 • kommuner
 • bedriftsnettverk
 • stiftelser 
 • frivillige organisasjoner

Bedrifter kan motta tilskudd, men ikke til egne bedriftsutviklingsprosjekter eller investeringsprosjekter. Det er i tilfeller hvor bedrifter tar på seg samfunnsutviklingsoppgaver eller er prosjektleder for prosjekter på vegne av flere parter at de kan motta støtte.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Støttenivå

Nordland fylkeskommune støtter som hovedregel inntil 50% av godkjente kostnader.

Søknadsfrist

1. september 2021
  For utfyllende informasjon om ordningen, besøk fylkeskommunens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Terje Gustavsen, e-post: tergus@nfk.no, mobil: 906 83 511

Ann-Helen Haubakk, e-post: annhau@nfk.no, mobil: 472 44 083

Tommy Nilsen, e-post: tommini@nfk.no, mobil: 994 42 401

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen