(Du er ikke pålogget) 
 

Os kommune-Kompensasjonsordning lokale virksomheter nasjonal notifisert ordning Covid19-rammeverk

Os kommune har mottatt kr 250.000 som en del av Stortingets økonomiske tiltak i møte med koronapandemien, og lokale virksomheter inviteres til å søke på midlene. Dette er DEL 2 av samme kompensasjonsordning som hadde søknadsfrist i mai. Føringene for hvilke virksomheter som prioriteres er litt annerledes og det kreves mer dokumentasjon av tap/økte kostnader. Det er viktig at dere leser hele teksten nedenfor før dere søker.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Følgende retningslinjer gjelder for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, notifisert ordning under Covid-19-rammeverket kap. 553, post 68:

1. Tildeling av Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter etter den notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68) skjer etter Veileder -H-2496 (finnes under regjeringen.no). 

2. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien og den påfølgende økonomiske nedgangen. Kun bedrifter som har forretningsadresse i Os kommune kan søke på midlene. 

3. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

4. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19-pandemien.

5. Tap av inntekter eller økte kostnader skal kun gjelde regnskapsåret til og med 01.09. 2021. Oppgitte tap av inntekter og økte kostnader skal være dokumentert. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår, feks. 2019.

6. Kun søkere som kan dokumentere et tap på minimum kr 100.000 er berettiget til å søke på midlene. 

7. Søknader som får delvis innvilget søknadsbeløp, kan søke på nytt/ opprettholde søknaden og tildeles tilskudd på nytt inntil omsøkte beløp, dersom kommunen tilføres ytterligere midler under samme ordning.

8. Alle søknader behandles av formannskapet. Søknadsfristen settes til 15.09.21.

Hvordan søke og hva skal vektlegges?

 • Opprett bruker på www.regionalforvaltning.no
 • Fyll ut elektronisk søknadskjema med foretakets navn, organisasjonsnummer og tilskuddsbeløp.
 • Oppgi hvilken annen bagatellmessig offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av de tre siste regnskapsårene fra søknadsdato, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig.
 • Beskriv virksomhetens tap eller økte kostnader i et eget dokument, basert på punktene under. Last dokumentet opp som vedlegg til søknaden. Vi trenger en god beskrivelse for å saksbehandle rettferdig.
  • Har virksomheten lidd tap eller hatt økte kostnader som følge av pandemien?
  • Har virksomheten din søkt andre kompensasjonsordninger og fått helt eller delvis avslag, eller latt være å sende inn fordi virksomheten åpenbart falt utenfor ordningen?
  • Beskriv situasjonen som førte til tapet av inntekt og/eller de økte kostnadene og beskriv tidsperioden for tapet av inntektene og/eller de økte kostnadene.
  • Angi størrelse på tapet av inntektene og/eller de økte kostnadene.
  • Det er krav til dokumentasjon av økte kostnader og/eller tap av inntekter, men det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.

Os kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som oppgis i søknaden i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

Ved spørsmål kontakt økonomisjef Grete G. Nesset tlf. 976 46 342

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen