(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning III Elverum kommune

Elverum kommune er tildelt kr. 2.790.000,- til "kompensasjonsordning til lokale virksomheter".

 

Målet med ordningen/tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning og virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Søknader blir helhetsvurdert i samsvar med følgende 3 kriterier;

  • Regnskapstall og tildelt støtte – påløpte og uunngåelige kostnader, omsetningsfall, regnskapsmessig tap, kostnadstilpasning, grad av dekning på andre støtteordninger og risiko for konkurs.
  • ”Soft“ vurdering – i hvilken grad virksomheten er berørt av smittevernrestriksjoner og nedstengninger, ukompensert arbeidsbelastning på ledende og eiende ansatte, risiko for permanent tap av permitterte ansatte, gjenåpningskostnader og utsatt driftskritisk vedlikehold på driftsmidler. Virksomheter i Vekstfase.

Vi gjør beregninger på netto tap basert på kriteriene nevnt over. 

  • Betydning for attraktivitet – virksomhetens betydning for Elverums attraktivitet med hensyn til beboere, besøkende og bedrifter, herunder spesielt egenartede tilbud og tjenester

Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Det betyr at det må innsendes separate filial/avdelingsregnskap for konsern med kun deler av sin virksomhet i Elverum.

Vi øker maks støttebeløp per virksomhet fra 400.000 til 700.000 kr sett alle rundene under ett. Er ikke tildelingen tilstrekkelig til å innfri alle søknadene skal støtten tildeles forholdsmessig med nevnte maks beløp.
Virksomheter som har mottatt støtte i forrige runder er berettiget til å søke. Innvilget beløp i tidligere runder akkumuleres og kommer til fratrekk. 

 

Tilskudd over kr. 100.000,- skal behandles politisk i Formannskapet 1. September. Tilskudd t.o.m. kr. 100.000,- saksbehandles i sin helhet av Elverum Vekst. 

 

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen