(Du er ikke pålogget) 
 

Dovre kommune - Kommunal kompensasjonsordning del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter DEL 3

Basert på folketall, registrert arbeidsledighet og næringsstruktur, har Dovre kommune fått tilført kr. 920.000 til ny tilskuddsordning. Tilskuddene gis med hjemmel i Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (kap 553 post 68). Dette medfører en noe enklere søknadsprosess/søknadsskjema enn under forrige tildelingsrunde.

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Krav til bruk av midlene

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller omsetningstap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Hva er en virksomhet?

En virksomhet er en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. Virksomheten må ha eget organisasjonsnummer. Virksomheten må ha ansatte og drive forretning i Dovre kommune.

Støtten gjelder for omsetningssvikt eller merkostnader i 2020 og 2021 som flg. av Covid19

Støtte skal i hovedsak være med på å kompensere for omsetningssvikt eller merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak eller nedstengning for perioden 12.03.2020 – 30.08.2021. Virksomheten kan ikke få dekket både for omsetningssvikt og for merkostnader.

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, serveringsnæringene som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning, og som har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Levedyktige virksomheter innen reiselivs-, arrangements-, serveringsnæringene som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning.
  3. Andre levedyktige virksomheter som er hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning, og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Kriterier

- Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling

-Det settes en øvre grense på kr. 100.000 i utmålt tilskuddsbeløp. 

-Virksomheter som søkte i forrige utlysningsrunde kan også søke. Tidligere innvilget tilskudd vil bli tatt hensyn til i utmålingen av tilskudd.

-Virksomheten må ha vært i drift i hele den omsøkte perioden (unntatt myndigheters pålagte nedstengning).

Statsstøtteregelverk/annen offentlig støtte

Tilskuddet følger regelverket for Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (kap 553 post 68).

Egenerklæring offentlig støtte:

a) Det må i søknadsskjemaet i regionalforvaltning.no opplyses i om/hvor mye virksomheten har mottatt i offentlig tilskudd i 2019, 2020, 2021, inkludert støtte fra kommunal og statlig kompensasjonsordning og andre Covid19-relaterte tilskuddsordninger.  

Egenerklæring foretak i økonomiske vanskeligheter

a) Det må i søknadsskjemaet i regionalforvaltning.no opplyses i om selskapet er i økonomiske vanskeligheter. Se veiledningen i skjemaet.

Søknadsskjema

Søknad skal fylles ut og sendes inn via regionalforvaltning.no.

Krav til vedlegg/dokumentasjon (i tillegg til det som fylles ut i det elektroniske søknadsskjemaet)

  • Kortfattet søknad med bakgrunnen for søknaden (forhold som har ført til omsetningssvikt eller merkostnader), og oppstilling på hvordan søknadsgrunnlag og søknadsbeløp fremkommer.
  • Regnskapsførergodkjent årsregnskap (sammenstillinger) for 2019 (referanseår), 2020 og 1. halvår 2021.

Søknadsfrist

Ny frist 22. september 2021.

Behandling av søknader

Søknadene behandles av PNU-utvalget i Dovre kommune på PNU-styremøtet den 26. oktober 2021. Støttemottakere får beløpet utbetalt raskt etter vedtak. Avkorting av omsøkt beløpt kan bli aktuelt ved mange søknader.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Næringskonsulent Steinar Tolf Jacobsen, tlf. 97077039, steinar.tolf.jacobsen@dovre.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen