(Du er ikke pålogget) 
 

Nord-Aurdal - Kommunal kompensensjonsordning - runde 3

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – runde 3

Basert på folketall, registrert arbeidsledighet og næringsstruktur, har Nord-Aurdal kommune fått tilført kr. 1.791.000 til ny tilskuddsordning. Tilskuddene gis med hjemmel i Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (kap 553 post 68). 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller omsetningstap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte.

Støtten gjelder for omsetningssvikt eller merkostnader i 2020 og 2021 som flg. av Covid19

Støtte skal i hovedsak være med på å kompensere for omsetningssvikt eller merkostnader som følge av strenge smitteverntiltak eller nedstengning for perioden 12.03.2020 – 30.06.2021. 

Prioriteringer

  1. Levedyktige virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, serveringsnæringene som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning, og som har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
  2. Levedyktige virksomheter innen reiselivs-, arrangements-, serveringsnæringene som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning.
  3. Andre levedyktige virksomheter som er hardt rammet av smitteverntiltak og/eller nedstengning, og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kriterier

- Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling

-Virksomheter som søkte i forrige utlysningsrunde kan også søke. Tidligere innvilget tilskudd vil bli tatt hensyn til i utmålingen av tilskudd.

-Virksomheten må ha vært i drift i hele den omsøkte perioden (unntatt myndigheters pålagte nedstengning).

Statsstøtteregelverk/annen offentlig støtte

Tilskuddet følger regelverket for Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (kap 553 post 68).

Egenerklæring offentlig støtte:

a) Det må i søknadsskjemaet i regionalforvaltning.no opplyses i om/hvor mye virksomheten har mottatt i offentlig tilskudd i 2019, 2020, 2021, inkludert støtte fra kommunal og statlig kompensasjonsordning og andre Covid19-relaterte tilskuddsordninger.  

Egenerklæring foretak i økonomiske vanskeligheter

a) Det må i søknadsskjemaet i regionalforvaltning.no opplyses om selskapet er i økonomiske vanskeligheter. Se veiledningen i skjemaet.

Søknadsskjema

Søknad skal fylles ut og sendes inn via regionalforvaltning.no. NB: Husk å trykke på "send inn"-knappen.

Krav til vedlegg/dokumentasjon (i tillegg til det som fylles ut i det elektroniske søknadsskjemaet)

  • Kortfattet søknad med bakgrunnen for søknaden (forhold som har ført til omsetningssvikt eller merkostnader), og oppstilling på hvordan søknadsgrunnlag og søknadsbeløp fremkommer.
  • Årsregnskap (sammenstillinger) for 2019 (referanseår), 2020 og 1. halvår 2021.

Søknadsfrist

15. september 2021.

Spørsmål om søknad rettes til

Inger Johnsen, tlf. 997 34 246

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen