(Du er ikke pålogget) 
 

Arktis 2030 - hovedprosjekt (2021)

Opprett ny søknad på støtteordning

ARKTIS 2030 – UTLYSNING MIDLER TIL HOVEDPROSJEKTER HØST -21

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut inntil 25,91 mill. kroner til hovedprosjekter over ordningen Arktis 2030. Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi og prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen.

 

Målsetningen er å realisere prosjekter som skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Prosjekter skal enten kunne bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

 

Søknadsfrist 8. oktober 2021 kl. 12:00

Informasjonsmøte 13. september kl. 12:00 – gjennomgang av utlysning (påmelding her).

Midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030. Forskriften finner du ved å trykke her.

 

Hva kan du søke støtte til?

Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år.

 

Støttenivå er inntil 50 % av godkjente kostnader. Det kan søkes støtte om minimum 1 million kroner og maksimalt 5 millioner kroner totalt fordelt over inntil 5 år.

 

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.

Bedriftsrettede tiltak under Nordområdesatsingen behandles av Innovasjon Norge Arktis.

 

Hvem kan søke?

Næringsliv (ikke enkeltbedrifter), interesseorganisasjoner, offentlige aktører og kunnskapsmiljøer knyttet til nordområdene.

 

Arktis 2030 er en nasjonal tilskuddsordning, hvor innsatsen skal omfatte Nordland og Troms og Finnmark fylker og bidra til bærekraftig samfunnsutvikling i nordområdene. Søker trenger ikke være lokalisert i Nord-Norge, men må tydelig kunne vise at resultatene av aktivitetene som finansieres kommer nordområdene til gode.

 

Tildelingskriterier og innsatsområder

Arktis 2030 har fire innsatsområder. Prosjektsøknadene vil bli vurdert på bakgrunn av hvor godt prosjektet er forankret i ett av innsatsområdene:  

A)   Kunnskap: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn, kompetansebehov, forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene.

Søker bes beskrive hvordan prosjektet bidrar med hensyn til ett eller flere av delmålene:

-       Delmål 1: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn

-       Delmål 2: Kompetansebehov

-       Delmål 3: Forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene

 

Under innsatsområde A vil prosjekter med fokus på å løse næringslivets behov for relevant kompetanse, spesielt utenfor byer og tettsteder, prioriteres særlig.

 

B)   Infrastruktur: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene.

Søker bes beskrive hvordan prosjektet bidrar med hensyn til delmålet:

-       Delmål 1: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene.

 

Under innsatsområde B vil prosjekter med fokus på bærekraftige løsninger knyttet til areal- og infrastrukturbehov for nye næringer / industri / energiløsninger prioriteres særlig.

 

C)   Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av forurensning og ulykker i nordområdene. Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette og grønn omstilling.

Søker bes beskrive hvordan prosjektet bidrar med hensyn til ett eller flere av delmålene:

-       Delmål 1: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av forurensning og ulykker i nordområdene.

-       Delmål 2: Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette

-       Delmål 3: Grønn omstilling

 

Under innsatsområde C vil prosjekter med fokus på «best practice» eller nye løsninger for å unngå katastrofer tilknyttet klimaavhengig ekstremvær, økt nedbørsmengde eller klimaskapte endringer i havet prioriteres særlig.

 

D)   Næringsliv: Økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

Merk at enkeltbedrifter kan søke Innovasjon Norge om Arktis 2030-midler.

Søker bes beskrive hvordan prosjektet bidrar med hensyn til ett eller flere av delmålene:

-       Delmål 1: Økt økonomisk aktivitet

-       Delmål 2: Næringsutvikling

-       Delmål 3: Verdiskaping i nordområdene

 

Under innsatsområde D prioriteres særlig prosjekter med fokus på:

-       nye teknologiske løsninger for næringsliv eller offentlig sektor for å oppnå større grad av bærekraft og økt økonomisk aktivitet, eller

-       økt verdiskaping gjennom mer effektiv og bærekraftig råvareutnyttelse.

 

 

Prosjektsøknadenes kvalitet vil bli vurdert basert på:

 

 • Hvor godt prosjektet bidrar til måloppnåelse av fylkeskommunale planer og strategier i Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner. Det forventes at prosjektene tydelig viser hvilke planer og strategier man ønsker å bidra til.
 • Hvor godt prosjektet bidrar til måloppnåelse av regjeringens nordområdepolitikk.  Det forventes at prosjektene tydelig viser hvilke deler av nordområdepolitikken man ønsker å bidra til.
 • Hvor tydelig søknaden er på bærekraften i prosjektet, jf. FNs bærekraftsmål med dimensjonene sosial, økonomisk og miljømessig. Prioriterte mål for utlysningen finnes som vedlegg her.
 • I hvilken grad samarbeidsaktører har en tydelig rolle i prosjektet (f.eks. at samarbeidspartnere bistår med midler, deltar i arbeidspakker eller liknende) og samarbeidet er godt dokumentert (avtaler og CV).
 • Om prosjektet enten kan bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.
 • Om prosjektets aktiviteter framstår som realistiske og gjennomførbare på bakgrunn av innsendt søknad, hvor kostnader er direkte knyttet til prosjektets aktiviteter.
 • I hvilken grad søknaden tydelig beskriver prosjektets målgruppe og hvordan målgruppen skal nås, prosjektets mål og effekter og hvordan disse skal oppnås.

 

Fylkeskommunen vil vurdere hvert enkelt prosjekt i forhold til påvirkning av urfolk og søker bes beskrive eventuell relevans prosjektet kan ha for urfolk.

 

 

Utforming

 • Søknadsskjema må fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no
 • CV legges som vedlegg
 • Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg
 • Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg
 • Andre tillatte vedlegg: milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende
 • Oppsummering må være på norsk. Dersom søknaden skrives på engelsk bes om at tekniske / faglige ord og uttrykk forklares på norsk, i tillegg til norsk oppsummering.

 

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen.

 

 

 

Timesats

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Dette tillegget må kunne godtgjøres ut fra kostnader som er ført i regnskapet til virksomheten.

 

Ved beregning av timesatser gjelder følgende regler:

 

 • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.
 • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.
 • Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor for å dekke reelle kostnader må dette beskrives og dokumenteres.

 

 

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles med bakgrunn i forskrift, utlysning og innspill fra sammensatt rådgiverpanel fra Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner og fagavdelinger.  Søknadene vil vurderes opp mot andre søknader over samme utlysning og prioriteres over tilgjengelig ramme på bakgrunn av hvor godt prosjekter treffer målsetting, prioriteringer og kriterier i utlysningen. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune er endelig beslutningsorgan.  

 

Søknader som kommer inn etter søknadsfrist vil bli avvist.

Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.

 

Alle søknader er å regne som offentlig informasjon. Bedriftssensitive opplysninger som søker ønsker unntatt offentligheten, må framkomme tydelig i søknaden.

 

 

For spørsmål ta kontakt med

Henrikke Rokkan Iversen

Rådgiver

henrikke.iversen@tffk.no

Telefon: +47 77 78 80 40

 

Elise-Margrete Hansen Modell

Rådgiver

elisemargrete.modell@tffk.no

Telefon: +47 77 78 80 64

 

Sigurd Tonstad

Rådgiver

sigurd.tonstad@tffk.no

Telefon: +47 482 29 249

 

Jørgen Eliassen

Rådgiver

jorgel@nfk.no

Telefon: +47 75 65 03 99/+47 926 98 304

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen