(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond Nes kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

NES KOMMUNE NÆRINGSFOND

Nes kommunestyre vedtok i møte den 16. mars 2021, sak 21/22, reviderte vedtekter for Nes næringsfond.

Næringsfondet tilføres årlig konsesjonsavgift og har en øvre ramme på 3 millioner kroner. Årlig kan det tildeles inntil 50% av fondets saldo.  Beholdningen i næringsfondet per 31.12.2020 var 2,96 millioner kroner.

FORMÅL: 

Fondet skal anvendes til næringsformål i Nes kommune for å fremme etablering av næringsvirksomhet innenfor satsingsområdene for Strategisk Næringsplan. Støtten kan tildeles som tilskudd og lån.

TILDELINGEN VURDERES ETTER FØLGENDE KRITERIER:

  •  Utvikling av tiltak som har potensiale for økt verdiskapning og/eller nye arbeidsplasser
  •  Gründere, der forretningsidéen har potensiale for økt verdiskapning og/eller flere arbeidsplasser med spesiell vekt på ungdom og nyetablerere
  •  Fysiske investeringer i maskiner og bygninger ved etablering/oppstart og utvikling av virksomheter
  •  Tiltak som støtter sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

STØTTEVILKÅR TILSKUDD OG LÅN:

  • Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det prosjektets totale kapitalbehov, avgrenset til maksimalt samlet støtte 200.000 kr. Ved prosjekter av særlig betydning for ungdom, og ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % finansiering.
  • Gründerne og nyetablering vil som hovedregel få innvilget tilsagn < 50 000,- som støtte. For tilsagn > 50 000,- vil første 50 000,- som hovedregel tildeles som støtte og resterende fordeles 50% støtte og 50% lån.
  • 50 % av tilskuddet kan holdes igjen i påvente av at det foreligger dokumentasjon på at prosjektet er igangsatt/gjennomført i henhold til forutsetningene for tilskuddet.
  • Midler fra næringsfondelet tildeles ikke bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån, gjeldssanering eller løpende drift. 
  • Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene, eller norsk lov, eller det viser seg at tiltaket ikke kan realiseres som forutsatt, vil utbetalte midler kreves tilbakebetalt.
  • Rentefritt lån, begrenset oppad til 100 000,-. 1. terminforfall 6 måneder etter utbetaling. Lånet nedbetales over 24 terminer.

Les mer om støttevilkår for tilskudd og lån i vedtektene samt tilhørende søknadsveileder.

SØKNADSFRIST/FORVALTNING:

Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Søknader om tilskudd og lån blir politisk behandlet i Utvalget for næring, teknikk og kultur.

Kommunedirektøren er delegert fullmakt for tilsagn oppad til kr. 30 000,-.

 

FOR SPØRSMÅL:

Næringssjef Olaf Dønnum: olaf.donnum@nes.kommune.no, tlf 917 86 630

Saksbehandler Dorte Grenaker: dorte.grenaker@nes.kommune.no, tlf 479 97 211

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen