(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale utviklingsmidlar - kompensasjon for tapt omsetning Covid-19

KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING COVID-19  TIL LOKALE VERKSEMDER I SELJORD KOMMUNE

Seljord  kommune har av Kommunal og moderniseringsdepartementet, den 25.juni, fått tildelt kr. 740.000 til kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder.

Seljord kommune skal fordela midlane til lokale verksemder som er hardt ramma av strenge lokale, nasjonale smitteverntiltak og/eller ned stengingar og som har hatt  auka kostnadar eller tap som følgje av dette.

 

Seljord kommune opnar for og ynskjer i denne runden å prioritere

  • verksemder/enkeltmannsføretak som har tapt omsetnad/inntekter på utleige av plass for parkering av bilar og campingvogner rundt Dyrskuplassen
  • andre verksemder som har tapt omsetnad/inntekter grunna Covid-19 pandemien

  • verksemder som av ulike grunnar fell heilt eller delvis utanfor generelle kompensasjonsordningar

Søknader vil òg sjåast på i samanheng med om verksemda har fått støtte tidlegare frå tilsvarande eller andre ordningar.

 

NETTSØKNAD

Søknad utføras på www.regionalforvaltning.no  med ei beskriving av kva for konsekvens pandemisituasjonen har hatt for verksemda og på kva for måtar ein har kome utanfor dei statlege kompensasjonsordningane. 

 

 REGELVERK FOR BEHANDLING

Søknadene vert handsama i tråd med EØS-regelverket om offentleg støtte. Tilskotet vert gjæve som “bagatellmessig støtte”, noko som inneber at verksemda ikkje kan ha mottatt offentleg tilskot på over 200 000 euro i løpet av ein periode på 3 år.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen