(Du er ikke pålogget) 
 

Stavanger kommune kompensasjonsordning - notifisert ordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Stavanger 

 

Ordningen er for lokale virksomheter i Stavanger som har mottatt øvre grense for bagatellmessig støtte (inntil 200?000 euro i offentlig støtte de siste tre år) eller på andre måter har falt utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19.  

 

Frist for å søke 

1. oktober 2021

  

Kort om ordningen 

Denne ordningen skal fungere som en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de negative økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen gjelder for tapt inntekt i perioden fra 1. mars 2020 til 1. juli 2021. 

Stavanger kommune har satt av 5 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan motta innti400 000 kroner i støtte fra denne ordningen. Beløpet kan bli justert basert på antall søkere og dokumentert tap i forhold til antall årsverk  

 

Hvem kan søke 

Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Det betyr at virksomheten ikke har hatt mulighet til å søke de generelle kompensasjonsordningene, for eksempel fordi:  

 
 • Virksomheten ble opprettet etter 1. mars 2020 

 • Virksomheten møter ikke krav til statlig kompensasjonsordning om minst 30 % omsetningsfall 

 • Negativt årsresultat i 2019 

 • Søkere som har blitt tildelt et beskjedent beløp fra den generelle statlige kompensasjonsordningen sett opp mot hva virksomheten har hatt i tap 

 

 

I tillegg gjelder følgende:  

 
 • Søkeren må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.  

 • Søkeren må være privat og være en såkalt for-profitt-virksomhet. Det vil si å operere i et marked og skape fortjenesteKravet til kommersiell drift er at virksomheten eller deler av den over tid genererer et økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller tjenester 

 • Søkeren må ha forretningsadresse i Stavanger kommune. Virksomheter som er registrert med forretningsadresse i en annen kommune og har virksomhet i Stavanger kan også søke. Det stilles da krav om at det legges ved særregnskap som er godkjent av autorisert revisor eller regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av.  

 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019 (gjelder foretak med mer enn 50 ansatte, eller har over 10 millioner euro i omsetning, eller mer enn 10 millioner i balanseregnskapet) kan søke, men disse må sende inn et eget egenerklæringsskjema. 

 

Hvem kan ikke søke 

 
 • Virksomheter som søker/har søkt på de andre kommunale kompensasjonsordninger som Stavanger kommune lyser ut høsten 2021 

 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt i offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.  

 • Finansnæringen.  

 • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap eller som har personer meledende roller som er ilagt konkurskarantene. 

 

 

Slik fordeler vi kompensasjonen 

Den totale potten er på 5 millioner kroner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte ut fra vurderingsgrunnlageneVurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten og de økte kostnadene, minus det virksomheten eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

Slik søker du 

 
 1. Informasjon om økonomi 

 

På side 3 i skjemaet må du føre opp hvilke kostnader/tap du ønsker å få dekket. Søker må beskrive virksomhetens tap, som kan være: 

 
 • Omsetningssvikt  

 • For å dokumentene omsetningssvikt må dere sammenligne virksomhetens faktiske omsetning fra 1. mars 2020 til 1. mars 2021, med omsetning fra 1. mars 2019 – 1. mars 2020. Omsetningssvikten utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden og faktisk omsetning i tilskuddsperioden. Muligheten for å sammenligne med tidligere periode vil avhenge av når virksomheten ble etablert.  Selskaper som ikke har en hel periode å sammenligne med må gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva omsetningssvikten har vært. 

 • Økte kostnader 

 • For å dokumentene de økte kostnadene, bruker dere samme framgangsmåte som da dere fant omsetningssvikten, altså ved å sammenligne utgiftene i perioden med året før, og bruke skjønn om dere ikke har et helt år. Økte kostnader kan være: 

 • kostnader knyttet til permitteringer (for eksempel virksomhetens 3-dagers utbetalinger)  

 • kostnader knyttet til smittevern (for eksempel økt bemanning og utstyr) kostnader knyttet til varelager 

 • rentekostnader knyttet til utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter til staten 

 1.  

 2. Egenerklæring – offentlig støtte - Har du mottatt koronastøtte tidligere? 

 

På side 4 i skjemaet må du fylle ut om virksomheten har mottatt støtte tidligere. Dette gjelder også om støtten var liten. Dere må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet, hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp). 

 1.  

 2. Egenerklæringsskjema – foretak i økonomiske vanskeligheter  

 

På side 5 i skjemaet må du fylle ut virksomhetens økonomiske status, størrelse og egenerklæring om at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter. Skjema skal lastes opp og legges ved søknaden.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen