(Du er ikke pålogget) 
 

Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler

Solørfondet – regional næringsutvikling i Solør

Solørfondet ble opprettet i 1989 og er et regionalt næringsfond for berikelse av næringslivet i Solør. Fondet er og har vært et fruktbart samarbeid mellom de tre Solørkommunene (Våler, Åsnes og Grue) om næringsutvikling. I tillegg til å være en arena for utvikling formidles det statlige midler til tilskudd gjennom fondet. Solørfondets styre består av de tre ordførerne.

Prosjektene/tiltakene skal i hovedsak være fellessatsningsområde for Solør. Med dette menes tiltak som tydelig begunstiger og er til berikelse for alle tre kommunene.

Solørfondet kan bl.a. gi tilskudd til: Opplevelser og reiseliv, knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra Solør, samt bioøkonomi, kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen regionens næringer, netthandel og nettbaserte tjenester, arbeid for forbedring av infrastruktur og entreprenørskap blant barn, unge, kvinner og innvandrere.

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til: Bedriftsutvikling (forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving og nettverksbygging) og investeringer. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift eller til lett omsettelige driftsmidler.

Solørfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med Solørfondets satsingsområder.

Søknadene skal inneholde: Kort om personen(e) bak etableringen, organisasjonsnummer, idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn, medhjelpere, konsulenthjelp o.l., driftsbudsjett, kapitalbehov og finansieringsplan. Førstelinjetjenesten eller en saksbehandler i den enkelte kommune kan veilede aktuelle søkere, men søkerne må selv fylle ut søknaden.

Kontaktinformasjon, søknadsskjema, retningslinjer og alminnelige utbetalingsvilkår finnes på:

www.solorfondet.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen