(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2021 - Kompensasjon til lokale virksomheter - runde 3 - Generell driftsstøtte

Opprett ny søknad på støtteordning

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i sak 132/21 under møte 07.09.21, disponering av midler i tredje runde med kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. I tråd med vedtaket utlyses nå 7 000 000 kroner som generell driftsstøtte i form av kompensasjon til lokale virksomheter.

Dersom din virksomhet har betydelig omsetningssvikt som følge av nasjonale-, eller lokale smittevernstiltak, kan du nå søke om driftsstøtte til Tromsø kommunes næringsfond dersom søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

7 000 000 kroner skal disponeres i denne støtteordningen, hvor virksomheter kan søke om trinnvist tilskudd basert på omsetning fra 2019*. Dersom din virksomhet kan vise til omsetning på over 1 500 000, 5 000 000 eller 10 000 000 kroner i 2019, kan du søke om henholdsvis 30 000, 80 000, eller 200 000 kroner i driftsstøtte.

Vurdering av søknader
For å være berettiget støtte fra denne ordningen må søknader tilfredsstille 7 tildelingskriterier:

 1. Bedriften må kunne dokumentere omsetningssvikt på minimum 20% fra 2019, og sannsynliggjøre at omsetningssvikt skyldes smitteverntiltak, direkte eller indirekte. *Det gjøres unntak for bedrifter som er etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen kan gjøre skjønnsmessig vurdering.
 2. Bedriften må ha hovedkontor i Tromsø kommune eller kunne vise til at de har en vesentlig del av sin virksomhet i Tromsø kommune.
 3. Bedriften må ha fast ansatte, eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk.
 4. Bedriften må kunne dokumentere omsetning på minimum 1,5 millioner kroner for 2019. Det kan gjøres unntak fra kriteriet for bedrifter etablert i løpet av- eller etter 2019, hvor kommunen vil gjøre skjønnsmessig vurdering.
 5. Søknader fra bedrifter som er tatt under konkursbehandling før koronasituasjonen inntraff, eller som er under konkursbehandling grunnet andre årsaker, vil ikke være søknadsberettiget.
 6. Søkende bedrift kan ikke ha uoppgjorte skatte- og avgiftskrav fra det offentlige. Forholdet må dokumenteres med skatteattest. Det gjøres unntak der hvor innvilget utsettelse på innbetalinger kan dokumenteres.
 7. Små virksomheter der ansatte eller innleide ressurser har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vurderes ikke.

 

Det forventes at det kommer inn berettigede søknader utover tilgjengelige midler. Prioritering av innkomne søknader som tilfredsstiller tildelingskriterier skal da gjøres som en helhetsvurdering etter følgende prinsipper:

 

 • Hvor omfattende omsetningssvikten som følge av smitteverntiltak er.
 • Hvor mange årsverk bedriften har.
 • I hvilken grad bedriften har mottatt offentlig kompensasjonstilskudd tidligere
 • Hvordan framtidsutsiktene er ut for hver enkelt bedrift.

Hvordan søke?
Søknader til ordningen 
leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. Dersom du ikke har brukerkonto på Regionalforvaltning fra før, må du opprette en ny bruker for å kunne sende søknad. I søknadsportalen kan du søke på Tromsø kommune for å finne denne støtteordningen. Det er ikke behov for skriftlig redegjørelse i søknaden. Dersom man allikevel ønsker å legge ved en kommentar i søknaden kan dette lastes opp som et vedleggs dokument. Oppretting og sending av søknad vil normalt ikke ta mer enn 5 minutter dersom du har nødvendig dokumentasjon klar. 

Hva må du ha klart? 
Med søknaden må man laste opp følgende dokumentasjon: 

 1. Skatteattest for virksomheten fra Skatteetaten, og eventuelt dokumentasjon for utsettelse på skatt/mva innbetaling.
 2. Regnskap for 2019 og 2020 så langt dette er mulig. Dette for å dokumentere omsetning i 2019, omsetningssvikt i 2020 og/eller 2021 som følge av koronasituasjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen forbeholder seg retten til å etterprøve at søker tilfredsstiller tildelingskriteriene dersom det oppdages grunn til å betvile dette. Ved tvil kan kommunen be om tilleggsopplysninger utover etterspurt dokumentasjon.

Søker kan selv avgjøre om det skal søkes kompensasjon for 2020 eller 2021. Vedlagt dokumentasjon må da reflektere dette.

Søknadsfrist
Frist for innsending av søknad er innen 23.09.21. Vi gjør oppmerksom på at det i denne omgang ikke tildeles etter først-til-mølla prinsippet. Det er dermed ikke nødvendig å forhaste seg med innsending av søknad.

Saksbehandling
Administrasjonen har i denne innretningen fullmakt til å gjøre tildelinger uten politiske vedtak. Saksbehandling og påfølgende utbetaling vil starte når søknadsfristen er utløpt.

Offentlighet
Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden, og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Regelverk om offentlig tilskudd

Tilskudd gjennom denne støtteordningen gis over den Nasjonalt notifiserte ordningen (DNNO) – altså ikke bagatellmessig støtte som tidligere. For de fleste søkere trenger man ikke å foreta seg noe med hensyn til støtteregelverket. Dersom bedriften har mottatt støtte som overskrider €1 800 000, vil man ikke kunne motta mer tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter som gis over DNNO.

 

Les mer på www.tromso.kommune.no/naering

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen