(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 3 til lokale virksomheter Nordre Follo

Opprett ny søknad på støtteordning

VIKTIG - LES DETTE NØYE FØR DU SØKER

Nordre Follo kommune lyser ut 7 973 000 kroner for å avhjelpe lokalt næringsliv som har hatt tap knyttet til korona-pandemien, og som har iverksatt eller planlegger å iverksette utviklingstiltak for å omstille bedriften med bakgrunn i pandemien.

Tilskudd gis til å dekke kostnader knyttet til planlagte, pågående eller nylig gjennomførte utviklings- og omstillingstiltak som bedriften igangsetter som en konsekvens av pandemien, og for å muliggjøre fremtidig inntjening og sysselsetting. Søknadsfrist: 3. oktober 2021.

HVA MENES MED UTVIKLINGS-/OMSTILLINGSTILTAK? 

Det kan søkes om støtte for å dekke kostnader for tiltak som iverksettes som en konsekvens av pandemien. Eksempler på tiltak:

 • Utvikling av nettbutikk eller andre/nye salgskanaler
 • Ekspandering til nye virksomhetsområder (nye/flere ben å stå på)
 • Innkjøp som muliggjør ønsket utvikling (maskiner, programvare e.l.)
 • Opplæringstiltak av ansatte
 • Samarbeidstiltak eller kommersielle nettverk mellom flere lokale virksomheter

Det gis ikke støtte til reklame/annonsering, lønn eller løpende kostnader.

GENERELLE VILKÅR FOR Å MOTTA STØTTE

 • Virksomheten kan vise til udekkede tap/kostnader som følge av smitteverntiltak i pandemiperioden fra mars 2020 t.o.m. juni 2021.
 • Det kan ikke søkes om støtte til å dekke tap/kostnader som er, eller vil bli, dekket gjennom andre ordninger.
 • Bedriften må ha operativ virksomhet i Nordre Follo kommune og søke kun for denne delen av virksomheten.
 • Bedriften er registrert i foretaksregisteret med ansatte (AS). Unntak: Enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt, kan søke.
 • Både nye og tidligere søkere av kompensasjonspenger kan motta støtte.
 • Foretak under avvikling, insolvente eller under konkursbegjæring kan ikke søke.
 • Støtten må være i samsvar med statsstøtteregelverkets bestemmelse om bagatellmessig støtte, hvilket innebærer at bedrifter ikke må ha mottatt mer enn 200 000 euro i støtte i løpet av siste tre regnskapsår.

SØKNAD

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no. Opprett bruker dersom du ikke allerede er registrert bruker, og logg inn. Fyll ut alle felt og legg med vedlegg. For krav til vedlegg, se "Viktig informasjon". 

 VURDERING AV SØKNADER

Bedrifter som faller helt eller delvis utenfor den statlige kompensasjonsordningen blir prioritert.

Bedrifter som tilhører følgende bransjer blir prioritert: Overnatting, servering, sport/fritid (unntatt idrettslag), detaljhandel (unntatt dagligvare), reisebyråer/reisearrangører.

Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt. Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Tilskuddet gis som «bagatellmessig støtte».

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen er 3. oktober 2021 kl. 24:00.

Søknadene behandles etter søknadsfrist. 

UTBETALING AV TILSKUDD

 Øvre grense for tildeling per foretak er 300 000 kroner. Tilskudd til kvalifiserte søkere utbetales i oktober til kontonummeret oppgitt i søknaden.

KONTAKT VED SPØRSMÅL

Elisabeth Rytterager (næringsrådgiver), Elisabeth.Rytterager@nordrefollo.kommune.no, telefon 907 67 911. Innbyggertorget på telefon 02178.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen