(Du er ikke pålogget) 
 

HITRA KOMMUNE - Kommunal kompensasjonsordning

 

                              

Hitra kommune - Kompensasjonsordning Covid 2021 - tredje del

Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Covid-19

 Hitra kommune har mottatt et tilskudd på kroner 764 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende tildeling fra tredje del av tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Dette er en del av en pott på 750 millioner kroner som er fordelt til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører. 

Det skal søkes innen 6. oktober 2021 gjennom Regionalforvaltning.no

 

1. Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak hos lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

 2. Lokal forvaltning og frister

Ordningen lyses ut den 17. september 2021 med søknadsfrist den 6. oktober 2021.
Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 1.11. 2021, skal tilbakebetales til KMD.

3.Kriterier for utbetaling 

 1. Til bedriftsrettet støtte til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke- og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sports- og fritidsaktiviteter (utenom idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Kr. 550 000,-
  1. Søkeren må dokumentere omsetningsfall fra 2019 til 2020
  2. Søkeren må dokumentere 2020 årsresultat på 5% eller lavere
  3. Tilskuddet beregnes på bakgrunn av antall ansatte som rapportert for 2. og 3. kvartal 2020.
 2. Til aktører som tilrettelegger for økt økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping ved hjelp av arrangement som bidrar til gjenåpning av samfunnet og ved tilrettelegging for grunder- og oppstartsmiljø. Kr 214 000,-

 4. Vilkår og prioritering

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Hitra kommune, som har sin hovedvirksomhet innen kommunen, og som ble/er rammet av strenge smitteverntiltak.

Foretak med et prosentvis tap på over 5% vil bli prioritert
Søknader med mangelfull dokumentasjon blir ikke vurdert.
Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader, støtte fra andre kompensasjonsordninger og tilgjengelige midler til fordeling.
Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.
Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.
Ved avdekking i ettertid av feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan kommunen kreve tilskuddet tilbakebetalt.
Kommunen vil offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

5. Krav til søker

For at søknaden skal bli vurdert, MÅ følgende punkter besvares i søknaden innen gitt frist:

 • Søker må på en oversiktlig måte dokumentere betydelige utgifter og/eller tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19 pandemien.
 • Omsøkt tap/ prosentvise omsetningstap som oppgis i søknaden, må bekreftes og signeres av revisor eller regnskapsfører. Dette gjelder også antall ansatte
 • Søker må legge med en egen redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak.
 • Søker er selv ansvarlig for å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • Søker er ansvarlig for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

 

Det skal søkes innen 6. oktober 2021 gjennom Regionalforvaltning.no
NB: Utfyllende informasjon legges ved søknaden som vedlegg.

6. Regelverk

Tilskuddet gis som offentlig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

 Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med rådgiver næring:

                916 71811 / synnove.aukan@hitra.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen