(Du er ikke pålogget) 
 

Fond 2 - Kommunalt næringsfond Leirfjord

Næringsfond i Leirfjord kommune 2020-2023

Innledning og felles bestemmelser

Leirfjord kommune har tre tilskuddsordninger som sammen skal dekke tilskudd til ulike næringsaktører i kommunen; Havbruksfondet, kommunalt næringsfond (regionale midler), og kommunens eget fond (egne avsatte midler). Det gis ikke lån fra fond. Søknader om tilskudd behandles av plan- og næringsutvalget med unntak spesifisert under fond 1 og 3 nedenfor.

Søknadsfrist er satt til 1.august i 2022. I tilfeller hvor det gjenstår midler etter behandling av søknader innkommet innen frist, kan nye søknader behandles fortløpende.

Tildeling av tilskudd eller avslag på tilskuddssøknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Det vises til forvaltningsloven når det gjelder alminnelige saksbehandlingsregler, klagebehandling med mer.

Alle søknader skal sendes inn gjennom regionalforvaltning.no

Hovedmål

Leirfjord kommune skal gjennom bruk av næringsfond og tildeling av støtte være med på å utvikle næringslivet i Leirfjord i tråd med vår visjon om «Levende leirfjordbygder». Leirfjord kommune skal være en pådriver for næringsutvikling i kommunen og være næringsaktørenes viktigste støttespiller.

Delmål
For å opprettholde og øke Leirfjord kommunes attraktivitet som bostedskommune skal kommunen gjennom sine næringsfond bidra til:

 • Hjelpe og stimulere etablerte og nye aktører
 • Legge til rette for at det skapes nye arbeidsplasser
 • Støtte opp under næringsprosjekter som bidrar til bedre ressursbruk og omstilling til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser – Det grønne skiftet 

Fond 2: Kommunalt næringsfond (regionale midler)

Satsingsområder

 • Reiseliv
 • Industri
 • Tjenester

Vedtekter

Følger reglene som er fastsatt forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Næringsfondet kan benyttes til:

 1. Bedriftsutvikling
 2. Investeringer i eksisterende bedrift, herunder prosjekter og utvikling av tjenester

Bedriftsutvikling kan for eksempel være produktutvikling, markedsundersøkelse, oppbygging av kompetanse, prøveproduksjon, prøvesalg etc.

Investeringstilskudd gis til anlegg og utstyr av varig karakter og gis vanligvis ikke til utstyr som er lett omsettelig.

Alle tilskudd som gis til foretak eller bedrifter skal saksbehandles og tildeles etter søknad.

Det gis maksimalt tilskudd til 50 % av kostnader. For tilskudd til innkjøp av omsettelige varer gis maksimalt 25 % tilskudd. Egeninnsats kan tas med som en del av kostnaden. For perioden 2020-2023 godkjennes kr. 250,-/time i egeninnsats. Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter dokumenterte kostnader og sluttregnskap.

Krav til søknad:

Følgende opplysninger må oppgis eller beskrives i søknad:

 • Opplysninger om søker
  • Den ansvarlige prosjekteierens navn og organisasjonsnummer
  • Hvem som er kontaktperson
 • ·Økonomi
  • Hvilket tilskuddsbeløp det søkes om
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte det inneværende år og de to siste regnskapsårene, jf. reglene om offentlig støtte. Bagatellmessig støtte utgjør 200.000 euro fordelt over tre sammenhengende regnskapsår
 • Beskrivelse av tiltaket og forventede resultater
  • Tiltaket det søkes om tilskudd til, herunder mål og målgruppe
  • Fremdriftsplan for aktiviteter
  • Organiseringen av tiltaket, herunder eventuelle samarbeidspartnere og hvilke roller de skal ha
  • Om tiltaket har forankring i kommunale eller fylkeskommunale planer
  • Resultatene søker forventer å oppnå ved avslutningen av tiltaket
  • Forventede, langtidseffekter av tiltaket etter at det er avsluttet. Dette gjelder kun for søknader for tilskudd på minimum kr. 500.000,-

I tillegg skal søknaden opplyse om andre forhold som søkeren bør forstå er viktig for vurdering av søknaden.

Hva det kan og ikke kan tildeles tilskudd til:

Tilskuddsmottakere kan få tilskudd til et bestemt tiltak i maksimalt 5 år selv om tiltaket har lengre varighet.

Tilskuddet skal kun dekke kostnader som er nødvendige for å realisere tiltaket. I vurderingen av hva som er direkte tilknyttet realiseringen, skal forvalter blant annet legge vekt på hva som er nødvendige utgifter for å realisere formålet med tilskuddet. Tilskuddet skal ha effekt utover å opprettholde et tilbud.

Tilskuddet skal ikke brukes til:

 • Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
 • Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker. Dette omfatter ikke delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere, der bruken av midlene er i tråd med forskriften
 • Politiske aktiviteter internt eller i regi av den som tildeler tilskuddene.

Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkelt prosjekt for et høyere beløp enn ¼ av den årlige tildelingen til fondet. Det er kun ved høyt prioriterte prosjekter at det gis tilskudd opp mot denne tildelingen.

Tildelingskriterier:

Tildeles etter søknad. Søknad skal inneholde informasjon om søker, søkers firma, hva det søkes støtte til og budsjett for planlagt tiltak og forventet måloppnåelse. Miljørettede tiltak prioriteres over andre tiltak.

Det gis maksimalt tilskudd til 50 % av kostnader. Egeninnsats kan tas med som en del av kostnaden. For perioden 2020-2023 godkjennes kr. 250,-/time i egeninnsats.

Det bør normalt ikke gis tilskudd til et enkelt prosjekt for et høyere beløp enn ¼ av den årlige tildelingen til fondet. Det er kun ved høyt prioriterte prosjekter at det gis tilskudd opp mot denne tildelingen.

Søknader med søknadssum inntil kr. 5.000,- avgjøres administrativt.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis og etter dokumenterte kostnader og sluttregnskap.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen