(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for Hadsel kommune, runde 4

KOMMUNAL KOMPENSASJONRDNING, RUNDE 4

Søknadsfrist er 01. desember 2021

 Hadsel kommune skal fordele kr. 2.137.000, - til lokalt næringsliv.

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensinger etter overgangen til fase 1 i «En normal hverdag med økt beredskap».  Dette gjelder blant annet næringer innen reiselivet og tilstøtende næringer.

Hvem kan søke:
Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i Hadsel kan motta støtte.
Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. Det betyr at det må føres separate regnskaper for filialer/bedrifter i den aktuelle kommunene eller på andre måter være mulig å separere virksomheten i den aktuelle kommunen fra virksomheter i andre deler av konsernet/foretaket. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder, og som eies av virksomheter innenfor kommunen, eller som har medlemmer innenfor kommunen.

Søknadsrunden er åpen for alle virksomheter som mener de treffer kriteriene.

Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.

Kriterier:
Virksomheten har opplevd tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.

Virksomheten her opplevd økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

Virksomheten har opplevd tap av varer pga covid-19-pandemien.

Følgende næringer vil bli prioritert:
•       Overnattingsvirksomhet
•       Serveringsvirksomhet
•       Reisebyrå- og reisearrangør
•       Drosjebiltransport
•       Turbiltransport

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning og næringer som er direkte berørt av pandemien kan også søke, med visshet i at næringene nevnt over får prioritet. Tilskuddet skal være en likviditetsstøtte og ikke dekke utviklingsprosjekter.

 

Hva kan det søkes om:
Samlet tilskudd fra kompensasjonsordningen vil som hovedregel ikke overstige 70 prosent av oppgitt tap/ekstra kostnader, og ikke overstige kr. 500.000, -.

Innhold i søknad og dokumentasjon:
Hadsel kommune velger i denne runden å fordele midlene til bedrifter som kan dokumentere tapte inntekter og/eller økte kostnader i 2021. Dette må dokumenteres av revisor/regnskapsfører i et sammenstilt dokument.

Erklæringen skal bekrefte oppgitt tap i søknad, etter at tidligere offentlige tilskudd er trukket fra. Erklæringen skal vedlegges søknaden.

1. Beskriv likviditetsmessig utfordringer i bedriften som følge av korona og last opp som vedlegg.

2. En oversikt eller et regnskap som viser tap av inntekt eller økte kostnader som følge av pandemien, hittil i 2021 sammenlignet med et normalår. Skal være stadfesta av regnskapsfører.

3. Legg ved oversikt over kostnader ifølge punktliste over (kun dersom man ikke kan vise til tapt omsetning).

4. Redegjør for kontanttilskudd fra staten i 2020 og 2021

5.   Nyetablerte firma kan legge ved for eks. budsjett for perioden kontra faktisk omsetning.

6. Legg ved skatteattest. 

For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019. I stedet stilles det krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor eller regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende. 

 

 Hvordan søkes det:

  1. Gå på www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for virksomheten.
  2. Søk opp “Kommunal kompensasjonsordning for Hadsel kommune, runde 4"
    i søkeruten til høyre.
  3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved den etterspurte dokumentasjonen.
  4. Send inn søknaden.
  5. Søknadsfrist 01. desember 2021.

 

Hvordan behandles søknadene:
Hadsel kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger.
Det legges opp til én tildelingsrunde som skal være ferdig saksbehandlet innen tirsdag 21. desember.

Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter regelverket for den nye notifiserte ordningen under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordningen finnes på departementets nettside.

Hadsel kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling.

Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon, eller som kommer inn etter søknadsfrist vil ikke bli behandlet.

 

For spørsmål, ta kontakt med

Næringssjef, Daniel Sowe
+47 971 92 844

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen