(Du er ikke pålogget) 
 

Kvænangen kommune- lokal kompensasjonsordning #4

Opprett ny søknad på støtteordning

Kvænangen kommune lyser med dette ut midler til kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer. Kommunal -og moderniseringsdepartementet har bevilget midler til en kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner. Midlene skal tildeles bransjer og næringer som er særlig rammet av pandemien på grunn av uteblivelse av gjester og turister. Midlene deles Kvænangen kommune har fått kr. 778 000,- og midlene kal tildeles innen 31.12.2021.

Mål 

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringer som er særlig rammet av pandemien. Det legges spesielt vekt på næringer som vil kunne begrensinger etter overgangen til fase 1 " en normal hverdag med økt beredskap". Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og kompetanse i bedrifter.  Ordningen kan supplere den fylkeskommunale bedriftsinterne kompetanseordningen ( BIO-ordningen).  Ordningen er rettet lokale virksomheter.  

Tildelingskriterier 

  1. Det gis likviditetstilskudd som som  sikre arbeidsplasser og kompetanse i lokale bedrifter, i henhold til reglene om den notifiserte kommunale kompensasjonsordningen til lokale virksomheter under Temporary Framework, avsnitt 3.1 Limited amounts of aid.

  2. Søker skal dokumentere omsetningsnedgang / tap fra før koronautbruddet til omsetningen i 2021.

  3. Støtten i den lokale ordningen avkortes opp mot tilskudd virksomheten har fått til  fra andre støttegivere, for eksempel nasjonale støtteordning.

 

Hva søknaden skal inneholde

  1. Foretakets nav og organisasjonsnummer
  2. Søknadssum
  3. Beskrivelse og dokumentasjon av omsetningsendring som følge av Covid-19 utbruddet og/eller restriksjoner. Dokumentasjon på omsetningstap skal legges ved.
  4. Egenerklæring på at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter. Denne er innarbeidet i søknadsskjemaet  og skal fylles ut av søker.
  5. Regnskap for de to siste regnskapsår 2019 og 2020 legges ved. Enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene.
  6. Beskrivelse av bedriftens  nåsituasjon og utfordringer fremover. 

Søknadsfrist 28.11.21. 

Kontaktperson: Rådgiver næring og utvikling Anne Berit Bæhr tlf 40405624, e-mail: anne.bahr@kvanangen.kommune.no   

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen