(Du er ikke pålogget) 
 

BIO Trøndelag 2022 - Støtte til bedriftsintern opplæring

Opprett ny søknad på støtteordning

                                                                                                                                                              

 

RETNINGSLINJER - STØTTEORDNINGEN BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING - BIO TRØNDELAG 2022.

 

NB! Start gjerne søknadsskrivinga med å fylle ut "Mal for opplæringsplan"

Opplæringsplan skal legges inn som et obligatorisk vedlegg til søknaden på regionalforvaltning.no

 

Bakgrunn

Trøndelag fylkeskommunes forvaltning av støtteordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag) er forankret i Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag og Kompetansestrategi for Trøndelag.

§ 1. Formål

Formålet med ordningen er å motivere og mobilisere til kompetansetiltak i bedrifter. Støtteordningen skal styrke bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for utvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte. 

 

§ 2. Innhold og varighet

Med bedriftsintern opplæring forstås et tidsbegrenset kompetansetiltak for bedriftens ansatte.  Opplæringsperioden for hver enkelt deltaker kan ikke overstige 52 uker. Opplæringen må være gjennomført innen 18 måneder etter at søknaden er innvilget.

 

§ 3. Hvem kan få støtte?

Målgruppen for ordningen er bedrifter og enkeltpersonforetak med ansatte lokalisert i Trøndelag. Med bedrift menes her enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Bedriften skal være i konkurransesituasjon og ikke motta offentlig driftsstøtte. Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles. Stiftelser kan søke dersom de er å regne som næringsdrivende.

 

Det åpnes for å støtte fellessatsinger der bransjeorganisasjoner/fellesskapsaktører tar initiativ til kompetansetiltak på vegne av flere bedrifter. Initiativtaker kan ikke være opplæringstilbyder i tiltaket. Målgruppen for slike kompetansetiltak er bedriftene. For slike satsinger gjelder særskilte prosedyrer i fylkeskommunens forvaltning av ordningen.  

BIO Trøndelag er ikke en rettighetsbasert ordning. Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre, men bedrifter som etterspør kompetanse. Det er ikke ønskelig at samme bedrift deltar i flere kompetansetiltak samtidig.

 

§ 4. Prioritering av søknader:

Støtteordningen prioriterer:

 • Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser og teknologi
 • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning
 • Det er en fordel om kompetanseprosjektet kan vise til noen av FNs 17 bærekraftmål
 • Bedriftens betydning i lokalsamfunnet vektlegges

§ 5. Hvor mye støtte kan vi bidra med

 1. For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000
 2. For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000
 3. Maks støtte pr ansatt er kr 100 000, i fellestiltak er maks støtte pr bedrift kr 100 000
 4. For søknader som omfatter kompetansetiltak for grupper av bedrifter vurderes støttebeløp fra sak til sak
 5. Tilskudd skal ikke utgjøre mer enn 60% av støtteberettigete kostnader. Bedrifter med mer enn 250 ansatte og mer enn 500 mill kr i årlig omsetning, kan maksimalt støttes med 50%
 6. Eksterne utgifter til kompetansetiltaket skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp
 7. Bedriftens egenandel kan bestå av egen tid (lønnskostnadene knyttet til opplæringen), og/eller kontantbidrag
 8. Godkjent fast timesats for eget arbeid er 500 kr/t.
 9. Det kan gis tilskudd til timer for permitterte som deltar i opplæringen der bedriften har dokumenterbare lønnsutgifter. Lønnskostnader dekkes ikke dersom deltageren allerede mottar støtte fra NAV i opplæringsperiode
 10. På grunn av reglene om samla støtte til bedrifter, vil søknader fra samme konsern (mor/datter) bli vurdert samla når det gjelder tildeling av støtte

 

§ 6. Hva kan du få støtte til

Bedrifter gis støtte etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak artikkel 31. Det kan gis støtte til følgende kostnader:

 1. Lønnskostnad for opplæringsdeltakere
 2. Administrasjonskostnader inntil 10% av kompetansetiltakets kostnad
 3. Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift
 4. Reisekostnader i direkte tilknytning til kompetanseprosjektet

Det kan ikke gis støtte til:

 • Tiltak som kan defineres som løpende drift og ordinær bedriftsutvikling
 • Ordinære kompetansetiltak i en bedrift som for eksempel regnskapskurs, grunnleggende dataopplæring i office og sommelier utdanning
 • Studiereiser
 • Obligatorisk opplæring og opplæring pålagt av nasjonale myndigheter
 • Innkjøp av utstyr/materiell/lisenser
 • Kompetansetiltak som dekkes gjennom allerede offentlig støttede opplæringstilbud

 § 7. Organisering av tiltaket

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no.  Den må inneholde:

 • En beskrivelse av bedriftens behov for kompetansetiltak
 • Opplæringsplan med konkrete beskrivelser av kompetansetiltaket (obligatorisk vedlegg)
 • Informasjon om hvem som skal være ekstern tilbyder av kompetansetiltaket
 • Bedriften redegjør for egen økonomisk situasjon gjennom egenerklæring i søknadskjemaet. Siste godkjente årsregnskap skal vedlegges.

§ 8. Søknad, rapportering og utbetaling

Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling av gjennomførte tiltak foretas via www.regionalforvaltning.no. Søknader behandles fortløpende inntil den økonomiske rammen er bevilget.

For å få utbetalt tilskudd må prosjektet være gjennomført som omsøkt og det må sendes inn:

 • Sluttrapport i regionalforvaltning
 • Timelister underskrevet av daglig leder med oversikt over deltakere
 • Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører

Søknader med vedlegg håndteres i hht offentlighetsloven. Forhold knyttet til drift, produksjon og økonomi som er av konkurransemessig betydning unntas fra offentligheten.  

Informasjon om søker, vedtak og innvilget sum legges ut på www.trfk.no/bio

 

§ 9. Avkortning/annullering av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker, kan fylkeskommunen fatte vedtak om avkortning/annullering av tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddet, eller deler av det, ikke er benyttet etter vilkår i tilsagnet.

Tilsvarende gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

 

§ 10. Klageadgang

Vedtak om tildeling av tilskudd fra BIO Trøndelag anses som enkeltvedtak og kan påklages iht. Forvaltningslovens bestemmelser. Vedtakene kan påklages til fylkeskommunens klagenemnd. Klagen skal sendes fylkeskommunen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søkeren.

 

§ 11. Ikrafttredelse, Reviderte retningslinjer trer i kraft 01.01.2022.

 

BIO Trøndelag 2022 har ingen søknadsfrist.

Innkomne søknader behandles fortløpende til rammen for ordninga er brukt opp. 

Hvis det ikke lenger finnes midler tilgjengelig vil søknader bli returnert med begrunnelse i at det ikke finnes midler til å støtte prosjektet.  

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om ordningen og henvendelser vedr. søknad kan rettes til:

Ola Kjelvik, tlf.: 414 25 039, epost: olakj@trondelagfylke.no 

Tove Stavrum, tlf.: 913 09 537 , e-post: tovesta@trondelagfylke.no

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle tekniske utfordringer:

Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no 
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen