(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Flekkefjord- del VI

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Flekkefjord- del VI

(Runde 4)

Flekkefjord kommune ble 22.desember 2021 tildelt 669.000 kroner fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Denne støtteordningen er femte del av Kommunal – og moderniseringsdepartementets tilskudd på kapittel. 553 post 68, Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. I Flekkefjord kommune tildelte vi runde 2 og 3 samtidig i en runde, fikk ingen midler i tildeling nr. 5, så dette blir kommunens 4 runde med tildelinger til næringslivet.

 

Hvem kan søke:

 

 • Ordningen skal gjøre kommunene bedre rustet til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
 • Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
 • Støtten kan gis som kompensasjon for lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging:
  • til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
  • Handelsforretninger med lokalt eierskap, eller som er registrert i Flekkefjord kommune, og med helårsdrift. Dagligvarehandelen er ikke inkludert.
  • Produksjonsbedrifter registrert i Flekkefjord
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Hva kan det ikke gis tilskudd til
 

 • Tiltak som faller utenfor vilkår i utlysningen.
 • Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte. 
 • Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per. 31.12.2019

Krav til søker

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. Flekkefjord kommune står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.  

Tilskuddets størrelse

Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden desember 2021. 

Det settes et tak på inntil kr. 150.000 som maksimalt støttebeløp pr. søker. 

 

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene utbetales straks etter politisk behandling i bystyret.  Støtten tildeles gjennom den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-rammeverket, Kapittel 553 post 68. Mer informasjon om den notifiserte ordningen finner du her: Nye 500 millioner kroner til koronakompensasjon til hardt rammede næringer - regjeringen.no

Levering av søknad

Søknadsskjemaet er elektronisk og ligger her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx

 

Støtteordningen heter “Kommunal kompensasjonsordning del VI”. For å fylle ut søknad må du logge på ID-porten med bank-id. Fyll ut søknad i tråd med beskrivelsen. Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk. 

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av bystyret i Flekkefjord etter søknadsfristens utløp. 

Krav til mottaker av tilskudd

 • Eventuelle vilkår vil stå bystyrevedtaket
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden. 

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 24.01.2022, Kl. 23.59. 
Tilskuddsordningen kunngjøres på i lokalavisen, og markedsføres gjennom kommunens, og andre samarbeidsorganisasjoners, sosiale kanaler. 

Klage

Kommunens vedtak om tilskudd kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til kommunen jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klagefristen er 3 (tre) uker fra underretning om vedtaket er kommet frem. Klagen skal sendes til post@Flekkefjord.kommune.no. Klagen skal vise til det vedtaket det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Eventuelle spørsmål vedrørende klage kan rettes til saksbehandler. 

Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Business Region Flekkefjord: 

 

Næringssjef – Hans-Egill Berven

Mob: 488 43 483

Mail: heb@flekkefjord.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen