(Du er ikke pålogget) 
 

Holtålen kommune - kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter - del 6

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Holtålen kommune – Covid-19


Bedrifter i Holtålen kommune, som er hardt rammet av smitteverntiltak ifbm. Covid 19, kan søke om støtte. Søknadsfrist er 10. februar 2022.

Stortinget vedtok den 21. desember 2021 å bevilge midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Holtålen kommune har i denne runden mottatt brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunen har fått tildelt 337 000 kr av kompensasjonsordningen.

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Hensikten er å avhjelpe kommuner med næringsliv som igjen er rammet av nye smitteverntiltak.

Hvem kan søke på denne ordningen:

 • Lokale virksomheter innen bransjene servering, overnatting, og arrangement/opplevelser. Disse vil bli prioritert.

 • Andre bedrifter kan søke, men må på lik linje med de prioriterte næringene være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft

 • Kostnader og tap må være knyttet til november og desember 2021. For aktuelle bedrifter så vil vi sammenligne omsetning i forhold til november og desember 2019.

 • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret

 • Søkerbedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.

Hva kan det søkes om:

 • Dokumentert tap av omsetning for november og desember 2021 – knyttet til Covid-19.

 • Dokumenterte økte kostnader knyttet til Covid-19 i november og desember 2021.

 • Dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l.i november og desember 2021 knyttet til Covid-19.

Kommunen ber om at følgende vedlegges søknadene:

 • Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av de nasjonale smitteverntiltakene.

 • Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap for november og desember 2021 (f.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende Covidtiltak osv.)

 • Regnskap for perioden 01.11.19 – 31.12.19.

 • Regnskapet for perioden 01.11.21 – 31.12.21.

Holtålen kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd
Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL)

Tildelingen forutsetter at det oppgis eventuelt hvilken annen offentlig støtte næringsdrivende har mottatt som bagatellmessig støtte i 2021.

Søknad skal sendes via www.regionalforvaltning.no


Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10. februar 2022. Det er Formannskapet i Holtålen kommune som avgjør tilskuddsbeløpene etter framlagt saksframlegg fra administrasjonen. Deretter så utbetales tilskuddene så snart som det er praktisk mulig.


Dersom du har spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt med enhetsleder for næring og kultur, Olve Morken. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen