(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning (2022)

Buhtadanortnet báikkálaš fitnodagaide

Guovdageainnu fitnodagain lea fas vejolašvuohta ohcat doarjaga buhtadusortnegis mii lea sidjiide geat leat gillán našuvnnalaš ja báikkálaš njoammunsuodjalusdoaibmabijuid geažil. Mii ávžžuhit earenoamážit daid fitnodagaid geat ovdal eai leat ožžon doarjaga dan ortnega bokte ohcat.

Doarjja galgá doaibmat ventiilaortnegiin fitnodagaide mat lea gáhccan áibbas dahje belohahkii olggobeallái stáda ja suohkana iežas buhtadusortnegiid. Dát galgá buhtadit báikkálaš fitnodagaid goluid dahje táhpaid mat bohtet njoammunsuodjalusdoaibmabijuid dahje giddema geažil. Dás leat earenoamážit namuhuvvon mátkeealáhus- doallu,- ja guossohanealáhusat, ja eará fitnodagat mat iešgudetlágan sivaid dihte gáhccet olggobeallái buhtadanortnegiid, omd. gründarat ja eará aittoálggaheaddjit.

Buhtadanortnega njuolggadusaid gávnnat dáppe: https://www.guovdageainnu.suohkan.no/_f/p1/i9ffe7663-489d-4d23-baec-99c542516912/vedtatte-retningslinjer-for-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter.pdf. Mii bivdit ahte logat njuolggadusaid dárkilit ovdal go sáddet ohcama.

 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Bedriftene i Guovdageaidnu har nok engang mulighet til å søke om støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen som i første omgang skal kompensere de som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk på grunn av pandemien. Vi oppfordrer særlig de bedriftene som tidligere ikke har fått støtte om å søke.

Ordningen skal fungere som en ventilordning for de bedriftene som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene og kommunens egne støttetiltak. Det gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger slik som gründere og oppstartsbedrifter.

Retningslinjene for kompensasjonsordning finner du:https://www.guovdageainnu.suohkan.no/_f/p1/i9ffe7663-489d-4d23-baec-99c542516912/vedtatte-retningslinjer-for-kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter.pdf. Vi ber om at du leser nøye gjennom retningslinjene før du sender inn søknaden.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen