(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Utsira kommune, KMD del 3

Kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) Utsira Kommune - tildeling 6

KMD har tildelt Utsira kommune kr. 255.000 som skal benyttes som kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd. 

Søknadsfrist er 28. februar 2022

Vilkår og prioriteringer:

 • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Utsirakommune, som har sin hovedvirksomhet innen kommunen, og som har vært rammet av strenge smitteverntiltak etter 01.10.2021.
 • Små enheter og virksomheter innenfor reiseliv, som overnattings-, serveringsvirksomhet og reisearrangører prioriteres.
 • Størrelse på virksomheten og antatt tap vil vektlegges.
 • Virksomheter som tidligere har fått støtte fra kommunal kompensasjonsordning for Covid-19 i 2021, kan også søke. Tidligere tilskuddsbeløp vil ses i sammenheng ved en eventuell ny tildeling.
 • Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader og muligheten som bedriften har for annen inntjening.
 • Foretak med minimum ett årsverk vil bli prioritert.
 • Kundesegmentet som virksomheten retter seg mot ved behandling vil vektlegges.
 • I søknaden må tap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under Covid-19 pandemien, redegjøres for og beskrives. Tapet må kunne dokumenteres og etterprøves.
 • Støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning for Covid-19 må oppgis.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker er selv ansvarlig for:

 • Å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
 • At samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www. regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 28. februar 2022

Ta kontakt med Utsira kommune om du har spørsmål, kontaktpersoner er:

Næringsutvikler Grete Møgster

E-post: grete.mogster@utsira.kommune.no

mobil: 9777 0305


Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon, se:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen