(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndsstøtte 2022

 Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for forvaltningen av den rammen som tildeles fylket fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  Rammen er tildelt etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av KDD i samråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Fordelingsnøkkelen baseres på en vektet fordeling mellom andel av gjenstående husstander i spredtbygde områder uten tilgang til 100 Mbit/s nedlastning, estimert tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 100 Mbit/s til 100 prosent av husstandene og virksomhetene, og estimert tilskuddsbehov for utbygging av bredbåndstilbud med minimum 1 Gbit/s til 95 prosent av husstandene og virksomhetene.  

I 2022 er Innlandet fylkeskommune tildelt 59 millioner hvor inntil 1,5 mill settes av til administrasjon. I tillegg kommer det 20 millioner fra fylkeskommunen. Så totalt skal det tildeles ca 77,5 millioner til bredbåndsutbygging dette året.

Retningslinjene og kravene som Innlandet fylkeskommune setter til denne søknaden, er i hovedsak gitt av de nasjonale retningslinjene fra KDD for prosessen og rammene for anvendelse av midlene som er tildelt. Mer informasjon om dette finnes på Nkom sine hjemmesider. 

Søknadskrav

 Det er tre hovedkrav som må oppfylles for at en søknad blir godkjent. 

  •  Bredbåndsmasterplan for kommunen - dokumentert som et minimum i Bredbånd GIS Innlandet (kartet)
  •  Høring gjennomført på Doffin
  •  Annen dokumentasjon som sendes inn her på Regionalforvaltning.no  

Obligatoriske vedlegg

Det er tre obligatorisk vedlegg du må huske å laste opp på søknaden:

  • Prosjektdetaljer - “Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2022 søknad - <prosjektnavn>”
  • Signert søknadsskjema
  •  Adresselister

Når det leveres inn en prosjektsøknad på regionalforvaltning som gjelder flere delprosjekter (ref. områder i Bredbånd GIS Innlandet), kan det leveres fil med prosjektdetaljer og adresseliste for hvert enkelt delprosjekt. Basert på tilgjengelig tilskudd kan da prosjektet vurderes for tildeling enten i sin helhet eller bare delvis.

Signert søknadsskjema

Dokumentet Søknadsskjema er en bekreftelse fra kommunen/søker at alle krav til søknaden er oppfylt. Dette skjemaet må signeres av person som har signaturrett for kommunen. Det anbefales at det er kommunedirektør/rådmann som signerer.  Signeringen kan være digital. Merk at tallene i Tabell 1 dette skjemaet, hentes fra “Prosjektdetaljer Bredbåndsstøtte 2022 søknad - <prosjektnavn>” fra arket “Til søknadsskjema”.

Adresselister

Det skal leveres adresseliste for områder med adresse til alle husstander og virksomheter (nytt i 2022). Adressene skal være vasket. At listen er vasket betyr at matrikkeluttrekket er kvalitetssikret med hensyn på om det er en husstand (dvs. fastboende) på en adresse eller ikke og om at det er aktive virksomheter. Merk at en bygning i matrikkelen er registrert som Enebolig eller Våningshus er ikke ensbetydende med at det er noen som bor der fast. Det er bare adresser med fastboende som er støtteberettiget. 

Søknadstyper

Det ble i 2020 åpnet opp for omsøk på områder som allerede hadde fått tildelt støtte i 2018 og 2019. Dette er ikke mulig i 2022.

For mer informasjon, se nettsiden til Innlandet fylkeskommune.. Spørsmål kan også sendes til bredbaand@innlandetfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen