(Du er ikke pålogget) 
 

Folkedanstilskudd

 

Folkedanstilskudd

Organisasjoner, skoler og andre som tilbyr aktivitet som bidrar til økt rekruttering til folkedans og tradisjonsdans i Innlandet kan søke tilskudd. 

Totalt var det satt av 500 000 kroner til fordeling. Det gis nå anledning til å søke om restmidler.

 

Formål

Folkedanstilskuddet skal gi økt folkedansaktivitet og bidra til å sikre rekruttering.

Innlandet fylkesting har vedtatt en satsing på folkedans, med formål å spre kunnskap om feltet. Det skal finnes mulighet for å lære og til å kunne spesialisere seg, øke arenaer og sosiale møteplasser, samt stimulere til mer scenisk dans med røtter i folkedansen.

Den stedsnære tradisjonen som musikk og dans representerer, er en viktig del av den immaterielle kulturarven. Sang og dans, tradisjoner, språk og kunnskap er nedfelt i UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

 

Søknadsskjema

Du søker gjennom den elektroniske søknadsordningen til regionalforvaltning. Du må registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet.

 

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, profesjonelle dansemiljø, grunnskole, kulturskole, videregående skole og andre som arbeider for å fremme folkedans og tradisjonsdans.

 

Avgrensning

  • Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. 
  • Det bevilges ikke støtte til ordinært utdanningsløp ved høgskole- eller universitet.
  • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
  • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
  • Det gis ikke støtte til tiltak som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

 

Støttenivå

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. Fylkeskommunen kan finansiere inntil 75 % av totalkostnaden. 

Søknader på under 10 000 kroner vil ikke bli behandlet. 

 

Krav til søknadene

I søknadsskjemaet skal det fylles inn blant annet prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan. 

 

Vurdering av søknadene

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekt tildeles støtte, siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset.

Disse kriteriene blir vektlagt i vurderingen av søknadene: 

  • tydelig fokus på folkedans og tradisjonsdans
  • samarbeid på tvers av kommuner  
  • et tilfredsstillende opplegg for planlegging og styring, herunder økonomistyring
  • overføringsverdi for andre
  • antall involverte

Aktivitet som gjennomføres i Innlandet fylke vil bli prioritert.

 

Rapportering

Tilskuddsmottakere skal sende inn en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og i hvilken grad målene for tiltaket er nådd.  

Rapporteringsfrist er 15. november. 

For prosjekter i tidsrommet 15. november til 31. desember, må tilskuddsmottakeren be om utsatt rapporteringsfrist.  

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen