(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinært næringsfond ifm Tretten Bru

Næringstilskudd  i forbindelse med brukollaps

Næringslivet på Tretten har store utfordringer etter brukollapsen på Tretten. Det er påført ekstra kostnader, det brukes mer tid og omsetningen har falt dramatisk for noen.
Formannskapet vedtok derfor i møte 18.10.22 å bevilge kr. 4mill til et ekstraordinært næringsfond for de bedriftene som er rammet. i møte i formannskapet den 18.04.2023 - Sak: 30/23 - vedtok formannskapet å forlenge muligheten til å søke kompensasjon til 20. mai 2023.

Vedtaket er som følger:

1. Kommunestyret vedtar bruk av disposisjonsfond Næringsmidler brukollaps på inntil kr 4 000 000 i 2023, ut fra søknader, jf. KS-sak 109/22.

2. Det legges ut en ny utlysning for de resterende midlene med søknadsfrist 20. mai 2023, der kriteriene er slik: 

- Minimum 30 % omsetningsfall i januar - april 2023 sammenlignet med samme periode i 2022 OG negativt driftsresultat pr 30.04.23. 

- Begge kriteriene må være oppfylt. 

- Resultatregnskap pr 30.04.2022 og pr 30.04.2023 som viser månedlige perioder skal vedlegges søknaden.

1. Kommunestyret etablerer ekstraordinært næringstilskudd til bedrifter på Tretten på 4 mill. kr.

2. Kriterier for tildeling som skal sikre at det er bedrifter som har reell nytte av et eventuelt tilskudd som blir prioritert:

  • Postadresse Tretten

  • For å kunne få tildelt tilskudd kan bedrifter ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter søknadsfrist.

  • Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no. 

  • Virksomheter med betydelige ekstrakostnader på grunn av brukollapsen kan søke.

  • Dersom utbetalingen har skjedd på feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet.

3. Tilskuddet finansieres fra disposisjonsfondet.

4. Søknader behandles av formannskapet 6. juni 2023.

5. Søknadsfrist 20. mai 2023.

 

Øyer, den 18.04.23

Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen