(Du er ikke pålogget) 
 

Vefsn næringsfond 2023

Vefsn kommunes næringsfond 2023

BAKGRUNN OG FORMÅL

Vefsn kommune og næringsselskapet MON KF skal være en aktiv pådriver for vekst og utvikling i regionen. Vefsn har en sentral plass i det pågående grønne skiftet. En grønn og sirkulær industriutvikling pågår og vil fortsette med økt styrke de neste årene. Det arbeides med flere store industriaktører på flere industriområder i Vefsn, og Mosjøen havn står foran en betydelig utvikling for å legge til rette for ut- og innskiping av råvarer og ferdige produkter. 

 

SMB utgjør ryggraden i lokalsamfunnet, og vi anser at Vefsn næringsfond skal være dette markedets lokale kanal ut til realisering av innovative og gode forretningsidèer.

 

Med det som bakteppe forventes en betydelig utvikling av både underleverandører og nystartede bedrifter som finner nye forretningsidèer i det grønne skiftet.

SØKNADSKRITERIER

  • Søknad leveres gjennom regionalforvaltning.no
  • Prosjektet skal ikke være startet før søknad leveres, men foretaket kan være registrert
  • Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av kapitalbehovet, og det skal aldri overstige 75 prosent.
  • Søker må selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse
  • Søker må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Vefsn kommune
  • Mangelfulle søknader eller søknader som ikke er innenfor kriteriene kan bli avslått uten behandling

Vefsn Næringsfond skal anvendes til videreutvikling av eksisterende næringsliv, etablering av ny virksomhet og til andre næringsfremmende formål. Fondet skal anvendes i samsvar med den til enhver tid gjeldende næringsplan for Vefsn kommune. Prosjekter med positiv sysselsettingseffekt for kvinner og ungdom skal prioriteres. Se ellers de fullstendige retningslinjene for Vefsn næringsfond.

 

SØKNADSBEHANDLING

Styret i MON KF er fondsstyre og midlene fordeles to ganger per år. Søknadsfristene i 2023 er for første halvår 15. mars og for andre halvår 15. september. Fondsstyre behandler sakene og gjør vedtak på første styremøte, men tidligst 3 uker etter søknadsfrist. Søker blir underrettet om resultatet umiddelbart etter at vedtak er gjort.

 

HVORDAN LEVERE EN GOD SØKNAD

Er du i ferd med å starte bedrift, eller har du et prosjekt i eksisterende bedrift som du mener kan være søknadsberettiget, så anbefales å lese retningslinjene før søknaden utvikles. Det framgår av søknadsmalen på RF hva søknadens skal inneholde, men her er noen stikkord for hva du bør ha med:

  • Informasjon om deg og ditt foretak
  • Forretningsidè
  • Forretningsplan
  • Kostnads- og finansieringsplan

 

Kapitalbehovet blir beregnet ut fra kostnadsplanen, og tilskudd gis som en prosentsats av dette behovet. Dette betyr at du kan, men trenger ikke oppføre et søknadsbeløp hvis kost- og finansieringsplan er godt nok utviklet. Ta gjerne kontakt med MON for hjelp til denne fasen, før søknad leveres. Vi bidrar med råd så langt som mulig, og kan også foreta kvalitetssjekk på søknad og vedlegg før levering.

 

Din søknad er offentlig tilgjengelig, ifølge offentlighetsloven. Derfor må du si fra om det er noe i søknaden som helst ikke skal offentliggjøres. Det kan gjelde f.eks. forretningsidè eller unike konkurransefortrinn.

 

REALISTISKE FORVENTNINGER

Som også framgår av retningslinjene er hovedregelen at fondets støtte ikke overstiger 50 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Merk også at kapitalbehovet framkommer av en korrekt utviklet kostnadsplan. Det er derfor viktig at finansieringsplanen viser hvordan egeninnsats skal verdisettes, hvilke kontantmidler du har til rådighet og hvordan du ellers planlegger å skaffe inntekter til satsingen. Om ditt foretak er registrert i merverdiavgiftsregisteret (se brreg.no) og at det derfor får fradrag for inngående merverdiavgift, vil prosentsatsen for tilskudd bli beregnet ut fra totalkostnaden eksklusive merverdigavgift.

 

ALTERNATIVE STØTTEORDNINGER

Ut over det som er nevnt i retningslinjene vil vi orientere om andre støtteordninger. Tilskudd kan være belagt med krav om at andre instanser søkes først. Her er noen aktuelle:

 

Innovasjon Norge Nordland

 

SkatteFUNN

 

Sparebank1 Helgeland

 

Helgelandsrådet

 

Norges Forskningsråd

 

Nordland Fylkeskommune

 

Sparebankstiftelsen

 

Gjensidigestiftelsen

 

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å komme i gang med søknad. Om det gjelder start av egen bedrift finnes gode råd og tips hos Startopp Nordland (kontakt MON KF) på Innovasjon Norges gründersider og i Altinn. Hjelp i søknadsprosessen kan du også oppnå ved å kontakte KPH.

 

MON yter også etablererhjelp og kan kontaktes om denne søknaden eller annet som har med oppstart å gjøre. Ta da kontakt med forretningsrådgiver Bent Bakkan på 92077399 eller bent.bakkan@mon.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen