(Du er ikke pålogget) 
 

Tilretteleggende næringsutvikling Troms 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilretteleggende næringsutvikling Troms 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler med virkeområde i geografiske Troms for 2023.

Midlene skal støtte opp om tilretteleggende nærings- og samfunnsutvikling gjennom innovative og bærekraftige løsninger. Herunder skape arbeidsplasser, sikre kompetanse, løse demografiske utfordringer, bidra til nye samarbeid og tilsvarende.

Prosjekter må forankres i Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028 eller Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark 2023-2032 samt den politiske plattformen til Troms og Finnmark fylkeskommune Et sterkere nord.

Strategi for næringsutvikling Troms 2023-2028 med satsingsområdene:

 1. Det grønne næringsliv; Troms skal ha et robust næringsliv med evne til omstilling og økt verdiskapning.
 2. Bærekraftig ressursbruk: Fylkets ressurser skal bidra til økt verdiskaping lokalt gjennom bærekraftig utnyttelse og større grad av videreforedling.
 3. Attraktive samfunn; Troms skal ha inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv med gode rammebetingelser for næringsutvikling.
 4. Det arktiske perspektivet; Troms skal være sentrum for nordområdeutviklingen gjennom å ivareta arktiske fortrinn i vår region.

Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark 2023-2032 om helhetlig bærekraft og god besøksforvaltning som rettesnor for utvikling av reisemål og lokalsamfunn med mål om å:

 1. Styrke verdikjeden i reiselivet; Bidra til vekst i reiselivsnæringen gjennom tiltak som fremmer utvikling av et helhetlig og komplett reisemål som er attraktivt og tilgjengelig for gjesten.
 2. Styrke kultur og samhandling; legge til rette for at Nord-Norge drar sammen for å løse felles utfordringer og realisere muligheter gjennom økt samhandling, i næringen, i destinasjonsstrukturen og på tvers av fylkesgrenser.
 3. Bidra til realisering av potensialet i reiselivsnæringen; Tiltak som legger til rette for økt lønnsomhet, profesjonalitet, synlighet, innovasjon og entreprenørskap som bidrar til økt kvalitet på reiselivstilbudene.
 4. Bygge videre på etablert kvalitetsstandard for reiselivet; Gjennom samarbeid i næringen og kompetansehevende tiltak etablere et felles verdigrunnlag og rutiner for kvalitet og vertskap. Bygge stolthet og identitet rundt næringen.
 5. Aktiv involvering og dialog med lokalsamfunnene; Sørge for gode prosesser og aktiv dialog med lokalsamfunnene. Være en pådriver for økt lokal verdiskaping og lokal investeringsvilje i næringene.

Type prosjekt som støttes:

 • Forprosjekt defineres som et forarbeid som gjennomføres som vurderingsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Varighet opp til 12 mnd.
 • Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid/utredning/forprosjekt i søknad om hovedprosjekt.

Hvem kan søke:

Bransje- og interesseorganisasjoner, innovasjonsinfrastrukturen i Troms, offentlig forvaltnings- og kunnskapsmiljø relatert til næringsutvikling i Troms og kommuner.

Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms, og prosjekter skal ha nedslagsfelt i Troms.

Enkeltbedrifter og private bes søke Innovasjon Norge.

Krav til søknaden

En komplett søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Prosjektets forankring i fylkeskommunens næringsstrategi eller fylkeskommunens reiselivsstrategi, og fylkeskommunens politiske plattform må beskrives i søknadsteksten.

Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.

Prosjekter med samarbeidspartnere ut over egen organisasjon må dokumentere dette med samarbeidsavtaler eller annen dokumentasjon.

Prosjektene vurderes mot kvalitet i løsningsforslag, hvor godt de svarer til målsetningen og forankring mot fylkets strategi og politiske plattform. Søknader vurdere også mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Støttesats

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats 

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres 

For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å 

Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke

Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette

Søknadsfrist:

Det er løpende saksbehandling på utlysningen.

Utlysningen avsluttes når de avsatte midlene er brukt opp, senest 1. september 2023.

 

Kontaktinfo:

For spørsmål kontakt:

 

Rune Eliassen:

telefon: 911 28 749

epost: rune.eliassen@tffk.no

 

Zebib Bredesen

Telefon: 980 22 071

epost: zebib.bredesen@tffk.no

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen