(Du er ikke pålogget) 
 

Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS

Omstilling Lierne

 

Lierne Utvikling AS forvalter på vegne av Lierne kommune 10 millioner kroner årlig for å gjennomføre omstillingsarbeidet. Deler av midlene kan tildeles næringsliv gjennom støtte til utviklingsprosjekter. Prosjektene skal bidra til å nå målet om 130 nye arbeidsplasser i Lierne i løpet av årene 2015 til 2021.

 

Det er lagt til grunn fire hovedstrategier for arbeidet:

 

Mat- og opplevelsesproduksjon

Innovasjoner i eksisterende næringsliv

Innflytting av statlige arbeidsplasser

Kompetanse, nettverk og samarbeid (støtteområde)

 

Omstillingsarbeidets målsettinger og innsatsområder er ytterligere beskrevet i Omstillingsplan for omstilling Lierne vedtatt av kommunestyret samt årlige handlingsplaner. Planene ligger på Lierne kommunes hjemmesider

 

Omsøkte midler skal kunne brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering av nye eller sikring av eksisterende arbeidsplasser i Lierne. Omstillingsmidler fra Lierne Utvikling AS kan normalt  utgjøre inntil 50 % av prosjektets finansiering. Se retningslinjer for bruken av omstillingsmidler i Lierne nederst på siden.

 

Som vedlegg til søknaden skal det leveres prosjektplan. Prosjektplanmalen kan lastes ned fra www.regionalomstilling, klikk her. 

 

Søknadene blir behandlet av styret i Lierne Utvikling AS. Søknadene blir behandlet fortløpende, men behandlingstid kan variere litt avhengig av møteplan for styremøtene.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

 

Kontaktpersoner:

 

Tor Erling Inderdal

Daglig Leder/programansvarlig

------------------------------------

Lierne Utvikling AS

Kommunehuset, 7882 Nordli

Mobil: +47 40 47 06 77

Mail: tor@lierneutvikling.no

 

 

 

Tove Heggdal Ingulfsvann

 

Rådgiver næring 

Lierne kommune

Kommunehuset, 7882 Nordli

Mobil: + 47 41 40 68 68

Mail: tove@lierneutvikling.no

Retningslinjer for bruken av omstillingsmidlene:

 

Midlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekt, unntaksvis hovedprosjekt

Midlene skal kunne  benyttes til tilretteleggende tiltak som bygger opp under satsingsområdene

Dersom det er hensiktsmessig skal deler av bevillingen kunne overføres til Innovasjon Norge som har notifiserte ordninger for bedriftsprosjekter 

Maksimale støttesatser er normalt 50 % 

Støtte skal gis som tilskudd (ikke lån eller aksjekapital)

Prosjekter skal primært bidra til å nå Liernes målsetting om sysselsettingsvekst og økt verdiskaping

PLP-skal brukes til å beskrive prosjektene (PLP-plan som vedlegg til søknad på www.regionalforvaltning)

Prosjektene skal normalt være innenfor programmets prioriterte områder. Prosjekter med stort potensiale, direkte effekt målsettingene og og lav risiko skal vurderes som aktuelle prosjekter for omstillingsarbeidet.

 

Omstillingsmidlene kan også benyttes til tilretteleggende tiltak, forutsatt at følgende momenter er oppfylt: 

 

Tiltaket må bygge opp under næringsutvikling – være næringsrettet

Tiltaket må komme flere næringsaktører til gode

Tiltaket må være innenfor programmets prioriterte områder

Tiltaket må ha sitt utspring i et naturlig kommunalt ansvar

 

Omstillingsmidlene i Lierne kan ikke benyttes til:

 

Kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver, herunder drift av skoler, plan- og reguleringsoppgaver m.fl.

Driftsrelaterte oppgaver i bedriftene/prosjektene som søker midler

Investeringer i lett omsettelig og raskt forgjengelig driftsmidler

Investeringer i aksjer eller eierskap i kommersielle selskap

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen