(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til hurtigladestasjoner i Buskerud 2016

2. gangs utlysning

 

Tilskudd til hurtigladestasjoner i Buskerud 2016.

Buskerud fylkeskommune gir tilskudd til etablering av hurtigladestasjoner for elbiler i Buskerud.

 

Tilskudd til etablering av hurtiglading for elbiler på fv.40 i Buskerud.

Den overordnede målsetningen for programmet er å utvide ladeinfrastrukturen i fylket, og med dette bidra til økt bruk av elbiler og andre elektriske kjøretøy. Dette bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren i samsvar med klimamål for Buskerud.

For å realisere dette, tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner, hvor en ikke kan forvente etablering uten slik støtte.

Hva vil vi prioritere?

•             Steder som ikke er omfattet av Enovas *) støtte til nasjonale transportkorridorer.

•             Ladestasjoner som svarer til standardene beskrevet i EU sin Clean Power for transport-pakke **) og kan brukes av eksisterende og kommende elektriske kjøretøy.

*)   Enova er et statsforetak som skal drive frem miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

**) Europakommisjonen presenterte den 24.01.2013 en strategi for utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren - Clean Power for Transport Package.

 

Konkurranse om utbygging av hurtigladestasjoner på Fv. 40 i Buskerud.

Søkere konkurrerer om støtte til etablering av en korridor med hurtigladestasjoner på fv. 40 i Buskerud, mellom Geilo i Hol kommune og Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

Korridoren skal utvikles med avstander på inntil 50 km mellom hver hurtigladestasjon. Avstanden skal ikke overstige 50 km.  Dette gir en tilsvarende kvalitet på ladekorridoren som i det nasjonale korridorutviklingsprogrammet til Enova og Statens vegvesen.

Eksisterende hurtigladestasjoner på fv. 40 kan inngå som del av den ferdig utviklede ladekorridoren.

Søker skal, i samarbeid med de aktuelle kommunene, finne strategisk egnet plassering av hurtigladestasjonene. Konkurransen gjelder utvikling av et godt løsningsforslag for hele korridoren.

 

Tildelingskriterium

Den søkeren som oppfyller kravene, leverer et godt løsningsforslag med en god fremdriftsplan, og søker om den laveste tilskuddssummen, - vinner konkurransen.

Kriteriene rangeres i denne rekkefølgen;

  1. Oppfylt krav spesifisert i utlysningen
  2. Godt løsningsforslag m/ fremdriftsplan
  3. Laveste tilskuddssum

Det må angis dato for ferdigstilling av ladestasjonene i forbindelse med innlevering av tilbud. Dette skal beskrives i fremdriftsplanen.

Dersom det er avgrenset konkurranse om midlene, kan fylkeskommunen velge å gå i dialog med søkere for å gjennomføre en kvalifisert vurdering av støttebehovet, eller avlyse konkurransen uten nærmere vurdering av søknadene.

 

Hvem kan søke?

Søkere må være registrert i norsk foretaksregister. Søkere kan samarbeide med andre ladeoperatører, eiendomsforvaltere, handels- og servicebedrifter, kraftselskap, o.a. i prosjektet.

 

Frister

Søknadsfrist er 30.01.2017 kl. 12.00.

Det kan åpnes for forlenget søknadsfrist ved skriftlig begrunnelse.

Søknad sendes gjennom Regionalforvaltning.no. Spørsmål og svar til utlysningen vil bli publisert på programmets side i Regionalforvaltning.no

 

Vilkår for stønad og utbetaling

Fylkeskommunen kan dekke opptil 100 % av godkjente investeringskostnader, avgrenset oppover til totalt 2 MNOK for hele hurtigladekorridoren.

Fylkeskommunen gir investeringsstøtte til prosjekt som er avhengig av støtte for å bli realisert. Vi støtter ikke prosjekter som allerede er vedtatt gjennomført eller igangsatt. Det er derfor viktig å sende inn søknaden før investeringsbeslutningen er tatt. Kostnader fra før søknadstidspunktet blir ikke støttet.

Støtten blir utbetalt etter nærmere avtale.

Tekniske krav til ladestasjoner

Hurtigladestasjonen skal omfatte ladepunkt med følgjene 3 standarder:

•             Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som oppfyller standardene NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002.

•             Ladepunkt for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som oppfyller standarden IEC 61851-23:2014.

•             Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som oppfyller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014.

 

Det skal være mulig å lade samtidig fra minst ett DC og ett AC ladepunkt, og punktene kan plasseres samlet eller i flere ladere på stedet. Ladere må kunne brukes under alle klimatiske forhold på stedet. Det skal være tilstrekkelig belysning og vern for vær og vind rundt laderen, slik at tilkobling kan skje tørt og trygt.

Laderne skal også være tilgjengelige for ikke-abonnenter og må derfor tilby allment tilgjengelige betalingsløsninger som kontanter, bankkort eller mobiltelefon. Betalingsløsningene skal være tilgjengelige både for norske og utenlandske kort og telefonabonnenter.

NB! Enova bruker en utfyllende spesifisering av tekniske krav, krav til driftsperioden og kvalifikasjonskrav. Se lenke: http://www.enova.no/finansiering/naring/transport/stotte-til-ladeinfrastruktur/underlagsdokumenter/kvalifikasjonskriterier---stotte-til-ladeinfrastruktur-/1100/2263/ . Disse kravene gjelder også for denne utlysingen. Spesifikasjonen er vedlagt og søkere må kunne levere dokumentasjon på dette – hvis fylkeskommunen ber om det.

 

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde nødvendig informasjon for at fylkeskommunen skal kunne vurdere om kravene er oppfylt. Søknaden skal inneholde:

  • Beskrivelse av korridoren med lokalisering av ladestasjonene
  • Fremdriftsplan med dato for ferdigstillelse av fullt utbygd korridor
  • Teknisk beskrivelse av hurtigladerne med tilhørende system
  • Investeringskostnader

Investeringskostnader skal spesifiseres i følgende poster:

•             Prosjekteringskostnader

•             Kjøp og montering av utstyr til ladepunkter

•             Kommunikasjons- og betalingsløsninger

•             Kabelfremføring og oppgradering eller etablering av nødvendig transformator

•             Skilting og oppmerking, nødvendig vern mot påkjørsel, vatn og vind

•             Prosjektoppfølging/byggeledelse

Kun kostnader fra etter søknadstidspunktet kan inngå i kostnadspostene.

 

Rettslig grunnlag

Fylkeskommunen kan utbetale bagatellmessig støtte til ett foretak på til sammen 200.000 euro over en periode på de 3 siste regnskapsårene (2014, 2015, 2016). Tilskuddsmottaker må derfor opplyse om eventuelt mottatt bagatellmessig tilskudd til ladeinfrastruktur i inneværende og de to siste regnskapsårene.

Alternativt har ESA godkjent Enova sin forhåndsmelding av støtte til infrastruktur for alternative drivstoff. Enkelttildelinger av støtte i tråd med vilkårene i en allerede godkjent støtteordning må ikke forhånds meldes. (kilde: Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementets; "Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte".)

Denne utlysingen av offentlig støtte fra Buskerud fylkeskommune er i samsvar med vilkårene
Enova har fått godkjent for støtte til ladeinfrastruktur, og er derfor ikke forhåndsmeldt til ESA.

 

Denne konkurransen utgjør – sammen med innsendte tilbud – en forpliktende avtale mellom partene.

 

Vedståelsesfrist

Søkere er bundet av tilbudet i en – 1 – måned fra tilbudsfristen.
Ved en eventuell forlengelse av tilbudsfristen, forlenges vedståelsesfristen tilsvarende.

 

Tildeling av oppdrag
Søkere som har deltatt i konkurransen vil få en skriftlig tilbakemelding om hvem
oppdragsgiver vil inngå samarbeid med og en kort begrunnelse for valget.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen