(Du er ikke pålogget) 
 

Egenkapitalstøtte til kjøp av fiskebåt

Opprett ny søknad på støtteordning

RETNINGSLINJER FOR EGENKAPITALSTØTTE TIL KJØP AV FISKEBÅT.

 

FORMÅL:

Formålet med støtteordningen er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Alta kommune til anskaffelse av fiskefartøy.

Støtten gis som tilskudd/lån for å styrke egenkapitalen ved kjøp av fiskebåt.

EGENKAPITALSTØTTE:

Kan gis til:

 • Kjøp av nye eller brukte fartøy med eller uten deltakeradgang (blad A eller blad B).
 • Kjøp av redskap i tilknytting til kjøp av fiskebåt.
 • Kjøp av kvoter for strukturering i tilknytting til kjøp av fiskebåt.

SØKEREN:

Det settes følgende vilkår.

 • Søker må ha bosted i Alta kommune de siste to årene.
 • Søker må ha ervervstillatelse for kjøp av fiskebåt.
 • Søker er registrert (eller kan bli registrert) i fiskermanntallet på blad A eller blad B. Utbetaling av tilskuddet vil ikke bli gjennomført før søker er registrert i fiskermanntallet.
 • Søker må inneha eller ha søkt på følgende sertifikater:
  • Fiskeskipper klasse C.
  • VHF/SRC sertifikat.
 • Søker alene eller sammen med andre hjemmeboende i Alta kommune, eier mer enn 50% av fartøyet direkte eller gjennom foretak.

  Førstegangs etablerere under 30 år vil bli prioritert.

  SØKNADEN:

  Ved søknad om tilskudd skal det foreligge:

 • Budsjett.
 • Investeringsplan/kostnadsoverslag.
 • Finansieringsplan.
 • Tilstandsrapport/takst (ved kjøp av brukt fartøy).

  FARTØYET:

 • Nytt fartøy skal registreres i Alta.
 • Fartøyets lengdeintervall skal være mellom 8 -15 meter.
 • Ved kjøp av brukt fartøy skal det fremlegges tilstandsrapport/takst som dokumenterer at fartøyets standard og beskaffenhet er tilfredsstillende.
 • Fartøyet må være egnet og utrustet til å drive fiske og fangst.
 • Fartøyet må ikke være eldre enn 10 år.

  MAKSIMALSATSER FOR EGENKAPITALSTØTTE:

 • Det kan søkes om egenkapitalstøtte på inntil kr. 500.000.-.
 • Tilsagn større enn kr. 150.000.- gis som lån i sin helhet med pant etter lån fra finansieringsinstitusjon.

  EGENKAPITAL:

 • Det stilles normalt krav om egenkapital som minimum tilsvarer samlet kommunal støtte. Verdi av eget arbeid anses i denne sammenheng ikke som del av egenkapital.
 • Dersom egenkapitalkravet skal fravikes, må det være særskilte grunner som er avgjørende.

  UTBETALTING AV TILSKUDD:

 • Tilskuddet utbetales når anskaffelsen er gjennomført og kostnadene i henhold til søknaden er dokumentert.

TILBAKEBETALING:

Tilskuddet på inntil kr. 150.000.- kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt når eier:

 • Slutter som fisker innen 3 år etter tildelingen.
 • Flytter fra kommunen innen 3 år etter tildelingen.
 • Fartøyet selges innen 3 år etter tildelingen.

Lånet vil følge låneavtalen mellom Alta kommune og låntaker. 

FORVALTNING:

Søknad om tilskudd/ lån sendes Alta kommune gjennom følgende nettadresse: www.regionalforvalting.no

Søknadene behandles fortløpende av næringsavdelingen.

Ingen har krav på egenkapitalstøtte.

Formannskapet har vedtaksmyndighet.

KLAGE:

Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunktet man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling.

Ordningen gjøres gjeldende fra 10.09.22.

Fiskefartøy mellom 8 og 15 meter- Sjøfartsdirektoratets regelverk.

Sertifikater for fiskeskippere

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen