(Du er ikke pålogget) 
 

Nye løysingar for redusert energibruk

Opprett ny søknad på støtteordning

Nye løysingar for redusert energibruk

Formål: Kva samfunnsutfordring skal ordninga bidra til å løyse? Kva mål i fylkesplanen skal ordninga bidra til å nå?

Det er underskot på elektrisk kraft i Møre og Romsdal. Reduksjon i energibruken vil bidra til å rette opp kraftbalansen, som er viktig for å realisere ny næringsaktivitet.

Målgruppe: Kven kan søkje?

Kommunar, innovasjonsmiljø, utdanningsinstitusjonar, forskingsmiljø eller bedriftskonsortium i Møre og Romsdal.

 

 

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til?

Utgreiingar, forstudie eller forprosjekt som kan bidra til nye løysingar for redusert energibruk i offentleg sektor eller i næringsverksemd.

 

Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til?

Prosjekt i regi av enkeltbedrifter og privatpersonar

Ordinær drift, vedlikehold og investering

Ordninga skal ikkje konkurrere med andre offentlege støtteordningar

 

Maks tilskotsprosent og/eller tilskotsbeløp per prosjekt

50 % av dei totale kostnadane i prosjektet

 

Evalueringskriteria: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden?

·        Prosjektet må ha ein tydeleg eigar

·        Prosjektet må la seg gjennomføre innan rammene for ordninga   

·        Søknadar der fleire organisasjonar samarbeider – synergieffektar

·        Prosjektorganisering og gjennomføringsevne  

Økonomisk ramme sett av til ordninga i 2023

 1,5 mill. kroner

Finansieringskjelde

Ramme 59 - Tiltaksfondet


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen