(Du er ikke pålogget) 
 

Søknad om støtte til ansettelse av ungdom/lærlinger

Opprett ny søknad på støtteordning

Følgende kriterier legges til grunn for tilskudd til bedrifter som ansetter ungdom:

 • Tilskuddsordningen gjelder bedrifter lokalisert i Nore og Uvdal kommune.
 • Ordningen gjelder ungdom opp til 25 år som er bosatt i Nore og Uvdal kommune. Støtte til opplæring i bedrift: Nore og Uvdal kommune dekker 50 % av kursutgiften, maks inntil 50.000 kroner.
 • Forutsetning om at bedriften foretar tilsetting i minst 1 år etter endt utdanning.
 • Lærlingkontrakter: Nore og Uvdal kommune yter støtte på samme nivå som statlig ordning over to års lærlingeløp i bedrift. Forutsetningen er at bedriften er godkjent lærebedrift, eventuelt i samarbeid med andre godkjente bedrifter.
 • Lærlingelønn må være etter gjeldende offentlige tariffer.
 • Avbrudd/opphør: Dersom forutsetningene for tilskudd/støtte fra Nore og Uvdal kommune ikke lenger er til stede, opphører utbetalingen inntil ny vurdering er foretatt
 • Dersom tiltakene avbrytes, tilbakebetales mottatt tilskudd/støtte forholdsvis
 • Tilskudd/støtte dekkes over kommunens næringsfond, og utbetales mot dokumentasjon av utgifter/kostnader.
 • Halvparten kan utbetales underveis i opplæringen, sluttutbetaling gjøres mot dokumentasjon av utgifter eller bestått fag eller svenneprøve.
 • Tilskuddsordningene kommer innenfor EØS reglementets regler for bagatellmessig støtte som har en makssats på 200.000 Euro i løpet av tre år. I sum inkluderer dette alle offentlige støtteordninger (redusert arbeidsgiveravgift, andre offentlig tilskudd fra kommune, fylke, Innovasjon Norge, også rentefordel av rentefrie lån)
 • Det er søkers ansvar å sette seg inn i regelverket. Tilskuddet kan trekkes tilbake dersom støttesummen går utover nevnte størrelse

Retningslinjene justeres fortløpende av rådmannen ved endringer i vedtatte ordninger.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen