(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsnettverk og klyngemidler

Opprett ny søknad på støtteordning

Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter som bidrar til fylkeskommunens målsettinger i gjeldende planer og strategier om å løse de store samfunnsutfordringene og bygge opp under verdiskaping gjennom grønn omstilling. Dette kan f.eks. gjøres gjennom FOU-prosjekter, utvikling og drift av klynger og bedriftsnettverk, samarbeidsprosjekter og opplæringstilbud.

Overordnet formål er å bidra til bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling basert på sirkulærøkonomi, økt ressurseffektivitet og reduserte klimautslipp i fylket.

Søknadene må i tillegg oppfylle en eller flere av følgende målsetninger:

1. Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser

2. Bidra til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger

3. Bidra til innovasjon og nyskaping ved å koble bedrifter og FoU-miljøer

 

Ordningens rammer

Totalrammen for ordningen er 2,2 millioner kroner, med søknadsfrist 2. september. Beslutning om tildeling vil behandles i hovedutvalg for næring, klima og miljø i oktober.

Klynger og nettverk jobber i et langsiktig perspektiv, men denne tilskuddsordningen kan gi støtte på inntil 18 måneder av gangen. Se målgrupper for egne beløpsgrenser.

Støtte til prosjekt i bedriftsnettverk gis hovedsakelig som bagatellmessig støtte. Støtte til klynger og klyngeprosjekter gis enten som bagatellmessig støtte eller gjennom gruppeunntaksforordningens artikkel 27: klyngeutvikling, artikkel 31: opplæringstilbud eller artikkel 25: FoU prosjekt.

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering, deriblant Innovasjon Norge.

Relevant regelverk:

Hva er offentlig støtte?

Bagatellmessig støtte

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER) og uoffisiell norsk oversettelse av forordningen (GBER)

 

Målgrupper for utlysningen

Målgruppe 1 – Klynger

Næringsklynger defineres som konsentrasjon av bedrifter og relaterte kunnskapsmiljøer koplet sammen gjennom komplementaritet eller likhet i interesser og behov. Gjennom samspill og samarbeid kan bedriftene få lettere tilgang på viktige produksjonsfaktorer og ideer og impulser til innovasjon. En klynge vokser fram over tid med grunnlag i lokaliseringsfortrinn og en naturlig utviklingsdynamikk. Etablerte klynger som samarbeider om utvikling av klyngen i form av samarbeidsprosjekt/FoU prosjekt, klyngedrift og klyngeaktiviteter eller opplæringstilbud kan søke om tilskudd.

 • Etablerte klynger med organisasjonsnummer og betalende medlemmer.
 • Prosjektene må sikte seg inn mot en eller flere av de fire målsettingene som er definert for ordningen.
 • Søknader kan støttes med inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, på inntil 18 måneder av gangen, begrenset oppad til kr 700.000.

 

Målgruppe 2 - Bedriftsnettverk

Bedriftsnettverk defineres som bestående av små- og mellomstore bedrifter (minimum tre bedrifter) med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft. Eksisterende nettverk som ikke mottar støtte fra Innovasjon Norges bedriftsnettverksordning eller som har fullført og/eller ikke kvalifiserer til å søke Innovasjon Norges bedriftsnettverksordning.

 • En samarbeidsavtale må foreligge som dokumenterer at støttemottaker opptrer på vegne av tre eller flere bedrifter.
 • Til gjennomføring av utviklingsprosjekt, definert inn mot en eller flere av de fire målsettingene som er definert for ordningen.
 • Søknader kan støttes med inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader på inntil 18 måneder av gangen, begrenset oppad til kr. 400.000. 

 

Forankring

Prosjektene må forankres i regionale planer og strategier:

 • Regional strategi for forskning, innovasjon og næring
 • Regional strategi for reiseliv og opplevelser

 

Prosjektene bør bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og skal oppfylle minst ett av bærekraftsmålene 9, 11, 12 eller 13:

 • Bærekraftsmål 9 - Innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftsmål 11- Bærekraftige byer og samfunn
 • Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

 

Krav til søker

 • Søker må være innen en av de definerte målgruppene

 

Krav til søknad

 • Søknaden skal være levert innen fristen.
 • Søknad skal være tilstrekkelig opplyst:

o Søknad skal inneholde forventede resultater og effekter

o Søknad skal inneholde aktiviteter/tiltak for å nå disse resultatene

o Søknad skal inneholde realistisk budsjett (kostnads- og finansieringsplan)

o Søknad skal ha en definert tidsramme

 • Søknaden må være fullstendig utfylt med nødvendig dokumentasjon avhengig av målgruppe.
 • Søknad sendes i regionalforvaltning.no
 • Søknaden skal knyttes til minst en av de fire definerte målsettingene for ordningen.
 • Søknad skal knyttes til minst et av de utvalgte målene fra FNs bærekraftsmål.
 • Tilskuddet det søkes om skal ha en utløsende effekt.
 • Det skal redegjøres for all offentlig støtte mottatt de siste tre år, inkludert søknadsåret.
 • Verdien av egeninnsats skal beregnes etter fylkeskommunalt regelverk for timepris.
 • Finansieringsplanen skal redegjøre for egenandelen.

1. Egenandelen (egenfinansiering + egeninnsats) skal være minst 50% av budsjetterte kostnader.

2. Egenandelen regnes som det klyngen/nettverket legger inn i finansieringsplanen av egne midler og egeninnsats. For at dette skal godtas må det foreligge bindende avtaler.

 

Godkjente kostnader kan være:

 • Personalkostnader
 • Reisekostnader og opphold
 • Markedsføringsmateriell, foredragsholdere, avgifter for deltagelse på konferanser, seminarer, leie av konferanserom, brukerrettede aktiviteter, mv.
 • Annet materiell som ikke omfatter utstyr
 • Kostnader knyttet til publisering
 • Innkjøp av FOU tjenester til prosjektet (kontraktfestede FOU oppgaver)
 • Brukeravgift for FOU utstyr og forskningsinfrastruktur
 • Indirekte kostnader som bruk av generelle ressurser i virksomheten som prosjektet trenger/drar nytte av

 

Det gis ikke midler til

 • Ordinære driftskostnader for næringsvirksomhet, organisasjoner eller annen virksomhet
 • Fysiske investeringer
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Avsetting av midler til uspesifiserte fond hos tilskuddsmottaker
 • Kausjon, økonomisk garanti eller dekning av underskudd for tiltak som har funnet sted
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egen-initierte plan- og strategiprosesser
 • Tiltak som allerede er iverksatt eller sluttført på søknadstidspunktet.
 • Prosjekter som omfattes av andre tilskuddsordninger i Vestfold og Telemark fylkeskommune eller prosjekter som mottar midler fra andre fylkeskommuner/offentlige instanser.

 

Evalueringskriterier

Det legges særlig vekt på at søknadene oppfyller det overordnede målet «å bidra til bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling basert på sirkulærøkonomi, økt ressurseffektivitet og reduserte klimautslipp i fylket».

Søknadene må i tillegg oppfylle en eller flere av følgende målsetninger:

 • Hvor godt oppfyller prosjektet målsettingene med tilskuddsordningen?
 • Hvor godt bidrar søknaden til bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling basert på sirkulærøkonomi, økt ressurseffektivitet og reduserte klimautslipp i fylket.
 • Hvor godt bidrar prosjektet til verdiskaping og nye arbeidsplasser
 • Hvor godt bidrar prosjektet til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger
 • Hvor godt bidrar prosjektet til innovasjon og nyskaping ved å koble bedrifter og FoU miljøer
 • Hvor godt er prosjektet forankret i regionale planer og strategier
 • Hvor godt er prosjektet forankret i egne strategier?
 • Hvor god er sammenhengen mellom idé, mål, problemstilling og løsningsforslag
 • Om prosjektmålet er etterprøvbart i forhold til resultater og effekter
 • Er midlene det søkes om avgjørende for å få gjennomført prosjektet/tiltaket?
 • Er budsjettet realistisk og i samsvar med kravene til søknad?
 • Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse
 • Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet
 • Planleggings- og gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerneHvordan bidrar prosjektet til å oppfylle ett eller flere bærekraftsmål?:

o Hvor god er beskrivelsen av hvordan prosjektet/klyngen arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser?

o Hvor god er beskrivelsen av hvordan arbeidet organiseres etter prinsippene i sirkulær økonomi

o Hvor god er beskrivelsen av at arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av miljøgifter?

o Hvor god er beskrivelsen av at arbeidet vil bidra til å ivareta naturmangfold?

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).

 

Kontaktpersoner:

Rådgiver Stein Erik Fjeldstad, stein.erik.fjeldstad@vestfoldfylke.no, 932 38 685

Rådgiver Åse Lill Nordhus Barstad, aase.barstad@vestfoldfylke.no, 971 76 242

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen