(Du er ikke pålogget) 
 

BIO Nordland - Støtte til Bedriftsintern opplæring

Virkemiddel

BIO Nordland - Bedriftsintern opplæring

Bakgrunn

Grunnlaget for Nordland fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Nordland) er følgende:

  • Fylkesplan for Nordland
  • Innovasjonsstrategi for Nordland
  • Kompetansestrategi for Nordland,

med tilhørende handlingsprogrammer, planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere til kompetansehevingstiltak i bedrifter.

Støtte fra ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder. 

 

Statsstøtte

Tilskuddet tildeles som gruppeunntak i medhold av Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1 som henviser til EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j, Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014, av 17. juni 2014, samt (EU) 2021/1237, av 23. juli 2021.

Støtten tildeles som opplæringsstøtte under artikkel nr. 31. 

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende. Søknadsfrist: 5. mai 2023

Kontaktpersoner

Ansvarlig avdeling:

Avdeling for utdanning og kompetanse

 

Kontaktperson BIO 2022:

Roar P. Jensen, mobil: +47 478 08 960, e-post:roajen@nfk.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer i www.regionalforvaltning.no:

Jørgen A. Eliassen, telefon: 926 98 304, e-post: jorgel@nfk.no

 

 
For mer informasjon: BIO Nordland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen