(Du er ikke pålogget) 
 

BIO Nordland - Støtte til Bedriftsintern opplæring

Opprett ny søknad på støtteordning

Virkemiddel

BIO Nordland - Bedriftsintern opplæring

Bakgrunn

Grunnlaget for Nordland fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO Nordland) er følgende:

  • Fylkesplan for Nordland
  • Innovasjonsstrategi for Nordland
  • Kompetansestrategi for Nordland,

med tilhørende handlingsprogrammer, planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak.

Prioritering av søknader

For 2024 vil fylkeskommunen prioritere småbedrifter i Nordland fylke innen opplevelsesnæringene samt småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien.

Dette utelukker ikke at andre bedrifter kan søke:

  • Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning
  • Det er ønskelig at kompetanseprosjektet kan vise til positiv effekt i forhold til noen av FNs 17 bærekraftmål.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er å stimulere til kompetansehevingstiltak i bedrifter.

Støtte fra ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder. 

Hvem kan støtte?

Målgruppen for ordningen er bedrifter og enkeltpersonforetak med ansatte, lokalisert i Nordland. Med bedrift menes her enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet. Bedriften skal være i konkurransesituasjon og ikke motta offentlig driftsstøtte. Stiftelser kan søke dersom de er å regne som næringsdrivende.

 Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles.

 Bedrifter kan ikke delta i flere BIO finansierte kompetansetiltak samtidig. For bedrifter som har fått BIO støtte tidligere må ny søknad ha nytt faglig innhold hvis den skal kunne motta støtte.

 BIO Nordland er ikke en rettighetsbasert ordning. Midlene tildeles etter en vurdering av om søknaden er innenfor retningslinjene til støtteordningen. Initiativet til gjennomføring av kompetansetiltaket skal komme fra bedriften selv.

Statsstøtte

Tilskuddet tildeles som gruppeunntak i medhold av Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1 som henviser til EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j, Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014, av 17. juni 2014, samt (EU) 2021/1237, av 23. juli 2021.

Støtten tildeles som opplæringsstøtte under artikkel nr. 31. 

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende til rammen for ordningen er brukt opp. Søknadsfrist:30. mars 2024

Kontaktpersoner

Ansvarlig avdeling:

Avdeling for utdanning og kompetanse

Kontaktperson BIO Nordland 2024:

Ragnhild Gundersen, telefon 957 55 654, e-post: raggun@nfk.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer i www.regionalforvaltning.no:

Jørgen A. Eliassen, telefon: 926 98 304, e-post: jorgel@nfk.no

 

 
For mer informasjon: BIO Nordland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen