(Du er ikke pålogget) 
 

Vefsn næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

VEFSN NÆRINGSFOND ÅPNER FOR SØKNAD OM TILSKUDD

Fullstendig utlysningstekst og hjelpemidler til å levere en god søknad, finnes på mon.no/fond

Vefsn kommune og næringsselskapet MON KF skal være en aktiv pådriver for vekst og utvikling i regionen. Vefsn har en sentral plass i det pågående grønne skiftet. En grønn og sirkulær industriutvikling pågår og vil fortsette med økt styrke de neste årene. Det arbeides med flere store industriaktører på flere industriområder i Vefsn, og Mosjøen havn står foran en betydelig utvikling for å legge til rette for ut- og innskiping av råvarer og ferdige produkter.

Småbedriftene (SMB) utgjør ryggraden i lokalsamfunnet, og vi anser at Vefsn næringsfond skal være dette markedets lokale kanal ut til realisering av innovative og gode forretningsidèer.

Med det som bakteppe forventes en betydelig utvikling av både underleverandører og nystartede bedrifter som finner nye forretningsidèer i det grønne skiftet.

HVEM KAN SØKE

 • Etablert bedrift kan søke om tilskudd for videreutvikling, og klart definerte prosjekter
 • Utviklingstilskudd, opplæringstilskudd, investeringstilskudd
 • Oppstartsbedrift kan søke om tilskudd for å komme i gang
  Oppstartstilskudd, øvrige som nevnt over

SØKNADSKRITERIER

 • Søknad leveres gjennom regionalforvaltning.no
 • Søknaden skal være forankret i Vefsn kommunes strategisk næringsplan
 • Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av kapitalbehovet, og det skal aldri overstige 75 prosent.
 • Søker må selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse
 • Søker må være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Vefsn kommune
 • Mangelfulle søknader eller søknader som ikke er innenfor kriteriene kan bli avslått uten behandling

Vefsn Næringsfond skal anvendes til videreutvikling av eksisterende næringsliv, etablering av ny virksomhet og til andre næringsfremmende formål. Fondet skal anvendes i samsvar med den til enhver tid gjeldende næringsplan for Vefsn kommune. Prosjekter med positiv sysselsettingseffekt for kvinner og ungdom skal prioriteres. Se ellers de fullstendige retningslinjene for Vefsn næringsfond.

SØKNADSBEHANDLING
Styret i MON KF er fondsstyre og midlene fordeles to ganger per år. Søknadsfristene i 2024 er for første halvår 15. mars og for andre halvår 16. september. Fondsstyre behandler sakene og gjør vedtak på første styremøte, men tidligst 3 uker etter søknadsfrist. Søker blir underrettet om resultatet umiddelbart etter at vedtak er gjort.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen