(Du er ikke pålogget) 
 

Søknad etableringstilskudd/tilskudd fra næringsfondet

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringsfondsstøtte gis til oppstart/etableringer av bedrifter og andre næringsutviklingsprosjektet i bedrifter som er registret i Nore og Uvdal kommune. Det kan gis støtte opp til 50.000,00 NOK.

Søkere må være over 18 år.

Tiltak/prosjekter det søkes støtte til må ikke være igangsatt før bevilgning eventuelt er gitt. En eventuelt gjennomføring av hele eller deler av tiltaket/prosjektet før søknad om støtte skal opplyses i søknaden.

Søker må ha utarbeidet forretningsplan/prosjektplan, budsjetter og finansieringsbudsjett.

Tiltaket/prosjektet må ikke stride mot lover og regler. Kostnadene baseres på standardpriser eller beregnet av en objektiv part med forutsetning for slik kostnadsberegning. Forhold vedrørende økonomi og sysselsetning må synliggjøres, også for de nærmeste tre årene etter gjennomføring.

Det må synliggjøres at tiltaket/prosjektet er ledd i en utvikling av foretaket, med sannsynlig og god avkastning i et langsiktig perspektiv. Fullfinansiering må dokumenteres før tiltaket/prosjektet igangsettes, med mindre annet kommer frem av vedtaket. Søker er selv ansvarlig for å skaffe nødvendig informasjon og materiell i forbindelse med søknaden.

Etter bevilgningsdato har virksomheten tre år på å gjennomføre tiltaket/prosjektet. Bevilgning blir da automatisk inndratt, med mindre det innen fristen søkes o0m og gis utsettelse. Etter hvert som tiltaket/prosjektet dokumenteres gjennomført, kan det anmodes om utbetaling i tre deler, basert på godkjent kostnadsoverslag (25%, 50% og 25%). 25% av totalbeløpet skal uansett holdes tilbake inntil tiltaket/prosjektet er gjennomført og dokumentertes i henhold til plan og vedtak.

Ved vesentlige endringer underveis i tiltaket/prosjektet eller behov for ekstra tid til gjennomføring skal det på forhånd søkes om bevilgningen fortsatt kan opprettholdes. Skjer det større endringer i forhold vedrørende virksomheten, skal dette umiddelbart og skriftlig underrettes om. Kommunen kan ved nytt vedtak, av samme instans som ga bevilgningen, heve bevilgningen innen tre måneder fra vedtaket ved alvorlige endringer i forutsetninger for vedtaket. Bevilgningen kan uansett tidspunkt heves ved fortsatt manglende fullfinansiering, inntil ett år etter vedtaket.

Offentlig støtte kan gis til alle typer kostnader og næringer uavhengig av størrelsen, unntatt er støtte til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport. I søknaden plikter søkeren å opplyse om hvilken type, eventuelle vilkår og størrelsen på støtte foretaket totalt har mottatt de siste tre år.

Samlet støtte fra næringsfondet og andre offentlige støtteordninger til privat virksomhet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehov. Det kan imidlertid gis inntil 75 % støtte til nyetablering, prosjekter rettet mot kompetanseutvikling, miljørettede tiltak eller prosjekter som har særlig betydning  for kvinner og ungdom.

Utvikling av kulturbaserte arrangementer og opplevelsestilbud som gir næringsutvikling og positiv omtale kan støttes med inntil 50 % av kostnadene. Drift av arrangement støttes ikke. Samlet finansieringsplan for tiltaket skal fremgå av søknaden.

Tilskudd kan normalt gis med inntil 10 % når det oppnås annen offentlig finansiering eller inntil 20 % når dette ikke oppnås. Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjøre 15.000 kroner før søknad behandles.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen