(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskuddsordning for samfunnssikkerhet og klima, energi og miljø

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Målet med tilskuddsordningen er å øke kompetansen og spre kunnskap om de temaene i Regional plan for samfunnssikkerhet og Regional plan for klima, energi og miljø.

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke samarbeidet mellom flere aktører i Innlandet og bidra til å nå målene i regionale planer.

Planene er tilgjengelige på innlandetfylke.no

 

Hvem kan søke?

 • Kommuner i Innlandet
 • Interkommunale politiske råd i Innlandet
 • Frivillige organisasjoner og frivillige beredskapsaktører i Innlandet

Næringslivsaktører kan delta som samarbeidsparter i prosjektene det søkes om.

 

Søknadsfrist 2024

1. september 2024.

Søknadsfristen for kommende år (2025 - 2027) vil bli 1. februar.

 

Tildelingskriterier

Disse kriteriene blir lagt vekt på når søknadene vurderes:

 • Tiltakets kopling til mål, strategier, tematikk og tiltak i Regional plan for samfunnstryggleik.
 • Tiltakets kopling til mål, strategier, tematikk og tiltak i Regional plan for klima, energi og miljø.
 • I hvilken grad tiltaket bidrar til å heve kunnskap om tematikken i ovennevnte planer.
 • I hvilken grad tiltaket bidrar til involvering, samarbeid og samskaping mellom flere aktører.
 • Overføringsverdi til andre aktører/prosjekter i Innlandet.

Tilskudd kan ikke brukes til fysiske infrastrukturtiltak på for eksempel veg og bygninger.

Tilskudd skal ikke dekke tiltak som dekkes av selvkost i kommunene, for eksempel oppgradering av infrastruktur innenfor vann- og avløp.

Tiltak som finansieres av andre nasjonale eller regionale tilskuddsordninger omfattes ikke av ordningen. Dette gjelder tiltak som får tilskudd fra for eksempel Enova eller Miljødirektoratet (klimasats- eller klimatilpasningsmidler).

 

Krav til søknaden

Vi ber om at søknadsskjema benyttes. Dette inneholder spørsmål om:

 • Kontaktopplysninger: Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.
 • Økonomi: Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet. Egeninnsatsen må beskrives i kostnadsbudsjettet (egeninnsats verdsettes til maksimalt 700 kr pr time).
 • Krav til egeninnsats: Dersom prosjekter overstiger 100 000 kr, må søkere dokumentere egeninnsats/finansiering på minimum 30 % av søknadssummen.
 • Kort beskrivelse av tiltaket: Kopling til regionale planer (relevans) og hvordan tiltaket tilfredsstiller ett eller flere av tildelingskritene, mål med tiltaket, tids- og aktivitetsplan, samarbeidspartnere, forventede resultater og om tiltaket (evt. deler av tiltaket) kan gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt.
 • Søknad gjennom andre ordninger: Er det søkt støtte til tiltaket gjennom andre offentlige ordninger? Oppgi ev. hvilke.
 • Tidligere tilskudd til tiltak: Har dere fått tilskudd gjennom andre offentlige ordninger til tiltaket/tilsvarende tiltak tidligere? Oppgi ev. hvilke og hvor mye.

 

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering skal bestå av et forenklet regnskap sammen med bilder, deltakerlister, referat, nyhetssaker eller lignende.

Rapportering sendes via regionalforvaltning.no Ved tildeling over 100 000 kr skal det legges ved godkjent regnskap.

 

Økonomisk ramme

Ramme for utlysning er 2,1 mill. kr pr. år fra 2024 til 2027. Rammen fordeles slik:

 • 100 000 kr pr. år til ryddeaksjoner langs vassdragene (Regional plan for klima, energi og miljø) (tiltak 5.5.5a)
 • 1 000 000 kr til tiltak som følger opp Regional plan for klima, energi og miljø
 • 1 000 000 kr til tiltak som følger opp Regional plan for samfunnstryggleik

 

Kontaktpersoner i Innlandet fylkeskommune

Trine F. Fjøsne (trifjo@innlandetfylke.no)

Ingrid R. Øvsteng (ingovs@innlandetfylke.no)

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen