(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Finnmark (RT-midlene)

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket – Søknadsfrist 24. mars 2024

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Rammen for RT-midlene er for 2024 totalt kr 1 360 000. I tillegg kommer eventuelle tilbakeførte midler fra tidligere år.

Midlene lyses nå ut med frist ut 24.mars 2024.

Det kan gis støtte til prosjekter som skal

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal: regionalforvaltning.no

Krav til søknad

  • Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024Prioriterte satsingsområder er her: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv.
  • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket
  • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag ved særlige tilfeller.
  • Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Finnmark fylkeskommune.

Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket er her.

Kontaktpersoner:

Finnmark - Cathrine Berg Johannessen. E-post: Cathrine Berg Johannessen cathrine.johannessen@ffk.no  telefon: 78 96 31 59 / 476 24 254

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen