(Du er ikke pålogget) 
 

Klimamidler

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål med ordningen 

 

Ordningen skal bidra til kutt i klimagassutslipp fra aktører i Nordland, samt økt kompetanse om hvordan kuttene i klimagassutslipp kan økes.  

 

Ordningen er knyttet til oppfølgingen av regional plan for klima og miljø, og ambisjonen om å kutte klimagassutslipp i Nordland med 60 pst innen 2030 sammenlignet med 2019. 

 

Midlene skal bidra til klimagasskutt i hele Nordland, i privat og offentlig sektor og i ulike type organisasjoner. 

 

Hva gis det støtte til?  

Det kan søkes tilskudd til prosjekt/tiltak som bidrar til kutt i klimagassutslipp. 

 

Det kan søkes tilskudd til tiltak som kan bidra til å øke kompetanse om hvordan det kan kuttes i klimagassutslipp i ulike virksomheter, både offentlige, private og ulike organisasjoner. 

 

Det kan gis tilskudd til aktiviteter for å bygge opp nettverk og samarbeidsprosjekter som skal bidra til å kutte klimagassutslipp. Spesielt prosjekter med tverrfaglig samarbeid er relevant, eks. privat- og offentlig sektor, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljø. Samarbeid er ekstra viktig i et fylke som Nordland, med mange små kommuner og store avstander. 

 

Det kan gis tilskudd til forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter.  

 

Det kan finansieres prosjekter som omhandler hvordan klimagasskutt kan gjennomføres, slik som kartlegginger og utredninger om systemutfordringer, nødvendig kunnskapsgrunnlag for beslutninger, innhente internasjonal og nasjonal ekspertise om hvordan klimagasskutt kan realiseres mv. 

 

Det kan også finansieres konkrete tiltak som kan bidra til mer klima- og miljøvennlig produksjon. Her kan det delfinansieres investeringer i nytt utstyr, teknologi eller andre verktøy. Slike prosjekter må anses som piloter og ha et innslag av eksperimentering. De må være åpne for offentligheten og gjenstand for deling og erfaringsutveksling.  

 

Søknader vurderes, og tilskudd tildeles, i samsvar med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. For offentlige tilskuddsmottakere forutsettes det at Lov om offentlige anskaffelser overholdes der dette gjøres gjeldende.  

 

Hva gis det ikke støtte til? 

Det kan ikke gis tilskudd til rene forskningsprosjekter. 

Det kan ikke gis tilskudd til konferanser. 

Det kan ikke gis tilskudd til prosjekter som må unntas offentlighet av f.eks. konkurransehensyn. 

Det kan ikke gis tilskudd til ordinær drift.  

 

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er satt i gang før søknad er innsendt. 

Det skal primært ikke gis støtte til prosjekter i fylkeskommunenes egenregi. Men fylkeskommunen kan være partner i prosjektet dersom det er relevant for gjennomføringen av prosjektet. I slike tilfeller skal eksterne være hovedansvarlig for prosjektet. 

 

Hvem kan søke 

Målgruppen er bedrifter, kommuner, organisasjoner, nettverk mv. som har prosjekter som skal kutte klimagassutslipp.   

 

En hovedvekt av deltakerne i prosjektet må være fra Nordland. Med det menes minimum halvparten av prosjektdeltakerne og prosjektaktivitetene. 

 

Krav til søker 

Søkerens primæraktiviteter være lokalisert i Nordland 

 

Søknadsfrist 

Det er løpende søknadsfrist. Søknadsprosessen er to- delt, først skal det sendes inn en kort idéskisse (maks 1 side). Etter avklaring med fylkeskommunen skal det utformes en søknad som sendes inn gjennom regionalforvaltning.no. 

 

Vurdering 

Prosjektet/tiltaket som det søkes om støtte til, må oppfylle følgende to absolutte kriterier for å bli vurdert: 

 

 1. Tiltaket skal være i samsvar med formålet med tilskuddsordningen.  

 1. Tiltaket skal ha regional merverdi og overførings- og læringspotensial til andre aktører/prosjekter. 

 

Søknaden vurderes ut fra følgende kriterium: 

 • Omfanget av klimakuttene.  

 • Kompetanse som er åpen og kan deles med andre.  

 • Bredde i finansiering: Om prosjektet kan dokumentere lokal, regional eller privat  

 • medfinansiering. 

 • Overføringsverdi: Om prosjektet utvikler modeller, metoder eller tjenester som kan ha relevans for andre aktører / regioner. 

 • Relevant partnerskap 

 • I hvilken grad prosjektet har gjennomføringsevne. 

 • I hvilken grad søker kan oppnå full prosjektfinansiering. 

 • I hvilken grad søker har tatt med vurdering av eventuell drift av tiltaket etter prosjektperioden (varig drift). 

 

Andre hensyn som vektlegges i den samlede prioriteringen er geografisk spredning.  

 

Krav til søknaden 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. Prosjektet må ha tydelige mål, og en konkret plan for hvordan målene skal nås. Søknaden må beskrive hvordan prosjektet bidrar til kutt i klimagassutslipp. 

 

For å få støtte må søknaden inneholde tilstrekkelig informasjon/dokumentasjon om: 

 • Prosjektet eller tiltaket. 

 • Søkeren og eventuelle samarbeidspartnere, samt nedslagsfelt og målgruppe for prosjektet. 

 • Hvordan arbeidet er planlagt gjennomført. 

 • Budsjett for tiltaket. 

 • Hvordan og i hvor stort omfang prosjektet bidrar til klimagasskutt. 

 • Prosjektet må ha tydelige mål, og en konkret plan for hvordan målene skal nås. 

 

Søknaden skal sendes inn via fylkeskommunens søknadsportal:  www.regionalforvaltning.no 

 

Tilskuddsutmåling og tildeling 

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 50 prosent av godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader.  

 

Tilsagnet er gyldig for prosjektperioden, samt de to påfølgende år. Fylkeskommunen kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet dersom dette er nødvendig for å få gjennomført tiltaket, men ikke ut over fem år fra tilsagnet ble innvilget. 

 

Utbetaling og rapportering  

Tilskuddet utbetales som hovedregel etterskuddsvis, i inntil to terminer.  

 

Delutbetaling  

Kan utbetales når halvparten av prosjektet er ferdig. Det kan da utbetales tilsvarende den prosentandelen av tilskuddet som er benyttet. Følgende dokumentasjon må legges ved anmodning om delutbetaling:  

 • Spesifisert prosjektregnskap som følger samme oppsett som budsjettet, signert av prosjektleder. 

 • Statusrapportering som fylles ut i utbetalingsanmodningen i www.regionalforvaltning.no. 

 

Sluttutbetaling:  

Anmodning om sluttutbetaling kan sendes inn gjennom www.regionalforvaltning.no når prosjektet er fullført og tilsagnsbrevets vilkår er oppfylt. Følgende dokumentasjon må legges ved anmodning om sluttutbetaling: 

 • Spesifisert prosjektregnskap som følger samme oppsett som budsjettet. Regnskapet må være signert/attestert av revisor, regnskapsforbindelse eller bankforbindelse. 

 • Sluttrapport - som må kunne gi informasjon om resultatene man har oppnådd står i overensstemmelse med målene som er oppgitt i prosjektsøknaden. Sluttrapporten kan skrives inn i utbetalingsanmodningen i regionalforvaltning.no eller legges ved som egen rapport. 

 

For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig. Der kommunene og fylkeskommunene selv er tilskuddsmottakere trenger de ikke å sende inn et revidert prosjektregnskap. 

 

Nordland fylkeskommune og fylkets revisor kan kontrollere at vilkårene for å motta tilskudd, herunder vilkårene fastsatt i tilskuddsvedtaket, er oppfylt av tilskuddsmottakeren. Tilskudds-mottaker plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen. 

 

Tilskuddsmottaker plikter også å medvirke til at den som skal evaluere det enkelte prosjektet får adgang til de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å foreta en forsvarlig evaluering. 

 

Saksbehandling og vedtak 

Forvaltningsloven ligger til grunn for all søknadsbehandling i Nordland fylkeskommune. Alle søknader er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig, jf. forvaltningsloven (fvl.). Unntak gjelder 

personopplysninger. Disse blir unntatt offentlighet jf. fvl. §13. I særlige tilfeller kan utsatt offentlighet vurderes etter fvl. Ta kontakt med saksbehandler ved spørsmål. 

 

Avdeling for samfunnsutvikling forbereder søknadene for behandling. Hver søknad er et enkeltvedtak og innstilling skal begrunnes i saksframlegget. Søknadene skal i hovedsak være behandlet innen tre måneder etter at søknaden er mottatt. 

 

Klage 

Vedtak kan klages på etter Forvaltningslovens § 28, som omhandler klagerett for part eller annen person med rettslig klageinteresse ved enkeltvedtak. Søker kan klage på vedtaket innen en frist på tre - 3 - uker. Fristen regnes fra den dagen søker mottok melding om vedtaket. 

 

Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. En klage må inneholde opplysninger om hva vedtak klagen omhandler, årsaken til at det blir klaget og hvilke endringer en mener bør gjøres. Klagen sendes til Nordland fylkeskommune. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen