(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfondet Vekst for Tingvoll

Næringsfondet Vekst for Tingvoll kan støtte følgende: 

  • oppstartstilskudd for nyetablerere, maks. kr 30 000,-.
  • bedriftsutvikling 50% støttesats av maks. totalkostnad kr 300 000
  • investeringer i bedrifter  30% støttesats av maks totalkostnad kr 300 000

Retningslinjer for kommunale næringsfond som Møre og Romsdal fylke og KRD har vedtatt, og EØS-reglementet for offentlig støtte – støtteregler og støtteintensiver for støtte til enkeltbedrifter, ligger til grunn for søknadsbehandlingen. 

-         Det gis ikke støtte til gjeldssanering eller driftstilskudd til bedrifter eller kommunale oppgaver. Det gis ikke tilskudd til virksomheter som mottar overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter. Tilskudd til investeringer er skattepliktige etter gjeldende lovverk.

-         Det skal tas hensyn til om evt. tilskudd medfører konkurransevridning lokalt. Søker og foretaket må ha bostedsadresse og forretningsadresse Tingvoll kommune, og etableringen bør ha næringsmessige ringvirkninger og/eller sysselsettingseffekt i Tingvoll kommune-         Søker må søke næringsfondet FØR tiltaket  blir igangsatt, men søknaden må ikke være behandlet før igangsetting av tiltaket.  

Målgruppe

Nyetableringer og eksisterende næringsliv i Tingvoll kommune

Kriterier/vilkår

Virksomheten må være registrert i Brønnøysundregisteret. Bedrifter som har negativ egenkapital kan ikke innvilges støtte selv om de ellers oppfyller kriteriene.
Maks støttegrunnlag pr prosjekt for bedrifter er kr 300 000. Ved søknad om oppstartstilskudd skal det legges ved en forretningsplan. 

Veiledning og rådgiving gis av det lokale Hoppid.no kontoret som er lokalisert hos Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen