(Du er ikke pålogget) 
 

Sula kommune Kommunalt Næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for Sula kommunes næringsfond

 
§1Formål

Sula kommunes næringsfond skal disponeres slik at det kanbidratil å styrke nyskaping,innovasjon og næringsutviklingikommunen og leggetil rette for å utvikle et variert nærings-og jobbtilbud ikommunen.
Retningslinjer for næringsfondet er utarbeidd itråd medgenerelle retningslinjerforkommunale næringsfondvedtatt av Regional og næringsutvalgeti Møre ogRomsdal fylkeskommune 05.03.2013 og revisjon av 14.03.2017.
Formåletfornæringsfondet erå bidratil nyetablering i kommunengjennomå støtte gründere og forretningsideer pået tidlig stadium. Nyetablering forståsherfra etablering ogfrem til selskapet er 5 år.  Det kan også ytes støttetil eksisterende virksomhet nårstøtten bidrar til "knoppskyting" ellernyskapende aktivitet. Det er med virkning fra 14.03.2017 åpnet for at næringsfondet også kan gis som investeringstilskudd.

§2 Kapital og avkastning
Næringsfondeti Sula kommuneer finansiert av:
Statlige midler,tildeltfra Møre ogRomsdalfylkeskommune.Renter og avkastning av fondskapitalen samt
eventuelle egne midler som kommunestyret vedtaravsatt i fondet.
Fondsmidlene skal settes pårentebærendekonto. Alle renter ogannen avkastningav fondetskal være inntekt tilfondet, og må disponeres i tråd medretningslinjene.

§3 Prioriteringer
Næringsfondetskal brukes tilå støtte:
Bedriftsrettede tiltak; eksempelvis etablererstipend, kompetanseheving, produktutvikling, produktivitets forbedrende tiltak, styrking av konkurranseevne og vekst tiltak. Det kan også ytes støtte til utvikling av grafisk profil (ikke markedsføring), markedsundersøkelser og planlegging av vekst og utviklingsrelaterte tiltak.

 1) Generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen, for eksempel etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, omdømme, og etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak.

Næringsfondet gjelder alle typer forretningsidéer, fragründere til etablerte bedrifter.Industribedrifter har høyeste prioritet, servicebedrifter og tjenesteyting har middels prioritetog handels bedrifterhar lav prioritet.
Prosjekter som kan føre  til bedre  sysselsetting for kvinner, ungdom og innvandrergrupper skal  prioriteres ved tildeling fra næringsfondet.  Støtte  skal gis som  tilskudd.

§4 Vilkår og begrensninger
Hvert enkeltprosjektkan etter reviderte retningslinjer ha en samlet prosjektkostnad utover kr. 300.000 som er høyeste grunnlag for støtte beregning. Støttefranæringsfondet kan utgjøre inntil50%avdet samledekapitalbehovfor prosjektet. Det vilsi atstøttekan gis på inntilkr.150.000. Næringsfondetskal vurderes å ha en utløsende effekt påtiltaket; det vilsi at tiltak ikke vilbli gjennomført eller bli gjennomført med tilsvarende takt og effektuten støtte.
Bedriftsrettet støttemå ikke gisiet slikt omfang at detkan virke urettmessig, konkurransevridende  lokalt  eller er istridmed internasjonale avtalerder Norgeer part.Det kan ikkegisstøttetilsaneringavgjeldeller ti lordinær drift avvirksomheter.
Det er med virkning fra mars 2017 endringer i retningslinjer som likestiller alle kommunene i Møre og Romsdal slik at det kangis støtte til fysiske investeringer og tiltak som styrker virksomhetens drift, konkurranseevne og lønnsomhet.
Isamsvar med kommuneloven § 51kan næringsfondet ikke settes som garantifor lån tilnæringsvirksomhet. Næringsfondet skal ikke brukes til å tegne aksjer.
Forøvrig vises det til retningslinjerfor kommunale næringsfond vedtatt av fylkeskommunens Regional ognæringsutvalg 05.03.2013, samt senere revisjon av 13. mars 2017.

§5 Forvaltning
Sula kommune delegererforvaltningen avnæringsfondet til ÅKP AS (ÅlesundKunnskapspark).Deter opprettet en egenavtalemellomSula kommune ogÅKP ASsom regulerer forvaltningen.
Søknader om støttefra næringsfondet skal behandles fortløpende. Ordningen skalbekjentgjøres påkommunenog ÅKP sine hjemmesiderogilokalpressen. ÅKP behandlerinnkomne søknaderog fattervedtakom eventuell tildelingavmidler fra fondet innenfor de rammer og retningslinjer somgjelder forkommunalenæringsfond.
Forvaltningslovensregler gjelder for saksbehandlingen som utføresav ÅKP AS.  Søkerehar klagerettpåvedtak om tildeling elleravslag på søknad.Klageinstanser Sula kommune ved kommunaldirektør.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen