(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2024 Kåfjord kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Vi ber at alle søkere gjør seg kjent med Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet før du/dere søker om tilskudd og/eller lån.

Vennligst spesifiser i tittelen hva din virksomhet søker om. Det skal være ett formål per søknad, eks. at du/dere ønsker å sende inn søknad for etableringsstipend og kompetanseheving, så oppretter du/dere to forskjellige søknader.

 

Kåfjord har et eget næringsfond som det årlig deles ut tilskudd og lån fra. Av disse fondene tildeles det tilskudd/lån til:

  1. Etableringsstipend: Stipendet på kr 10.000,- gis i bakgrunn av registrert firma, nyetablering og eierskifte, med beskrivelse av forretningsidéen og beskrivelse gjennom forretnings-/driftsplan. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester og eget arbeid i forbindelse med bedriftsetablering (kjøp av utstyr/inventar regnes ikke med godkjente kostnader for denne typen av kostnader).
  2. Bedriftsutviklingstilskudd: Det kan ytes til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr 50.000,-. Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis idéutvikling, kompetanseheving, forprosjekt, markedsundersøkelser og markedsføring.
  3. Kompetansehevingstilskudd: Det kan ytes til personer, enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr 30.000,-. Tilskuddet gis i forbindelse kompetanse-innhenting/øking ved næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer.
  4. Tilskudd til nydyrking i landbruket: Det kan gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer. Støtten gis med en tilskuddssats på kr. 2.000,- per dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 3 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. Nyetablert i landbruket kan søke om nydyrking av minimum 1 dekar.
  5. Ungdom/generasjonsskifte i primærnæringer: Det gis et stipend kr 60.000,- ved generasjonsskifte eller unge etablerere i primærnæringer. Stipendet skal ytes til etablering, nettverks- og kompetansebygging. Utbetaling av stipend deles opp i over 3 år, kr 20.000,-/år. Utbetalinger skjer etter innsendt næringsoppgave og dokumentasjon av kostnader.
  6. Støtte til kjøp av melkekvote: Det gis tilskudd til kjøp av statlige og private melkekvoter for ku- og geitemelk med sats inntil kr 4,-/liter. Tilgjengelige midler avgjør satsen. Søknadsfrist for denne ordningen er 30.april nåværende år for å søke om fjorårets kjøp. En felles søknadsbehandling starter etter fristen. Vennligst sikre å få følgende med i vedlegg: 1) brev om godkjent kjøp av melkekvote/avtale om kjøp av melkekvote, 2) kopi av faktura og 3) kopi av kvittering for betaling/bankutskrift.

Førstegangsetablerere prioriteres fremfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom, kvinner og virksomheter som stimulerer til vekst av sysselsetning og samarbeid.

 

Hva som ikke kan støttes:

  • Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal avsettes midler til dette formålet. I henhold til omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte.
  • Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at det er gjennomført eller investering foretatt, hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd.
  • Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er i utgangspunktet ikke støtteberettiget.

 

Søknader som vil gi utbetalinger på under kr 5.000,- behandles ikke.

Søknader med søknadsbeløp over kr 50.000,- kan ta lengre tid å få svar, på grunn av at den må behandles politisk i formannskapet/næringsstyret(se møteplan her). For at søknadsprosessen skal kunne bli behandlet, forutsetter det at søknad og nødvendige dokumentasjon som skatteattest som er nyere enn 6 mnd og siste års skatteligning/næringsoppgave er kommet inn senest 14 dager før møtedato- unntak av søknader fra nyetablerere.

 

Søknadsfrist for støtte eller lån fra næringsfondet i år er 31. oktober 2024.

 

Har du/dere spørsmål, så kan du/dere kontakte Vivien Olsen, vivien.olsen@kafjord.kommune.no, eller på tlf 77 71 92 58.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen