(Du er ikke pålogget) 
 

Reiseliv - attraktivitet gjennom berekraft

Formål:
Ordninga skal støtte gode prosjekt/utviklingstiltak som bygger opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevingsfylke nr. 1». Prosjekt skal bidra til å skape og spre aktivitet i heile Møre og Romsdal - heile året, og bygge på målsetjingar for eit berekraftig reiseliv i Scenario 2030 -  «Attraktivitet gjennom berekraft» : https://no.fjordnorway.com/corporate/nyheter/scenarioprosjektet-2030 

Kva kan du søke tilskot til?
Utviklingstiltak for reiseliv- og opplevingsnæring. Det kan til dømes vere:
- Utvikling av nettverk og samarbeid mellom reiseliv-, mat- og kulturaktørar
- Forstudie og forprosjekt for utvikling av nye attraksjonar 
- Kompetanseheving
- Tiltak som kan fremme forsking og innovasjonsarbeid i reiselivet
- Andre fellestiltak som bidrar til berekraftig utvikling av reiseliv og opplevingsnæring i Møre og Romsdal

Kva kan vi ikkje støtte?
- Utvikling av enkeltbedrifter 
- Marknadsføring, mellom anna utarbeiding av marknadsmateriell, brosjyrar, og portalar/nettsider, infoskilt, digitale verktøy m.m. 
- Utarbeiding av «masterplaner» eller andre kommunale planer for reiseliv
-
Kven kan søke?
Destinasjonsselskap, kommunar eller andre utviklingsaktørar. Enkeltbedrifter kan ikkje søke, men bør heller ta kontakt med Innovasjon Norge.

Generelle vilkår
Det kan søkast om støtte til ekstraordinære utviklingskostnader, ikkje til ordinær drift. 
Tilskotet skal ha utløysande effekt. Det vil seie at tilskotet skal bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vil bli gjennomført.
Vi støttar ikkje prosjekt som allereie har starta
Søknaden skal innehalde bakgrunn for prosjektet, mål, målgruppe, forventa resultat og effekt, organisering, aktivitetar, kostnadsoverslag og finansieringsplan.
Vi kan finansiere inntil 50 prosent av dei totale kostnadane i prosjektet. Eigeninnsats kan vere ein del av finansieringa. Eigeninnsats skal prisast til 1,2 promille av årsløn, men maksimalt 700 kroner per time.
Vi gir som regel ikkje støtte for meir enn tre års prosjektperiode.
Søkar må opplyse om kva offentleg støtte ein har mottatt siste tre åra.

Saksbehandling
Søknaden blir vurdert etter offentleg støtteregelverk (EØS-avtalen) 

Søknadane blir behandla fortløpande. Saksbehandlingstida kan vere inntil tre månader.

Søknadsfrist:
Løpande gjennom året.


 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen