(Du er ikke pålogget) 
 

Reiseliv - attraktivitet gjennom berekraft

Opprett ny søknad på støtteordning

Reiseliv – utvikling av berekraftige opplevingar

Formål: Kva samfunnsutfordring skal ordninga bidra til å løyse? Kva mål i fylkesplanen skal ordninga bidra til å nå?

Ordninga skal støtte gode prosjekt/utviklingstiltak som bygger opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevingsfylke nr. 1». Prosjekt skal bidra til å skape og spre aktivitet i heile Møre og Romsdal - heile året, og bygge på målsettingar for eit berekraftig reiseliv i Scenario 2030 -  «Attraktivitet gjennom berekraft»

Målgruppe: Kven kan søkje?

Destinasjonsselskap, kommunar eller andre utviklingsaktørar

 

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til?

Utviklingstiltak for reiseliv- og opplevingsnæring. Det kan til dømes vere:

  •  Utvikling av nettverk og samarbeid mellom reiseliv-, mat- og kulturaktørar
  •  Forstudie og forprosjekt for utvikling av nye attraksjonar
  • Kompetanseheving
  • Tiltak som kan fremme forsking og innovasjonsarbeid i reiselivet
  •  Andre fellestiltak som bidrar til berekraftig utvikling av reiseliv og opplevingsnæring i Møre og Romsdal

 

Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til?

  • Utvikling av enkeltbedrifter
  • Marknadsføring, mellom anna utarbeiding av marknadsmateriell, brosjyrar, portalar/nettsider, infoskilt, digitale verktøy m.m.
  • Utarbeiding av «masterplaner» eller andre kommunale planer for reiseliv

Maks tilskotsprosent og/eller tilskotsbeløp per prosjekt

Inntil 50 prosent støtte

Evalueringskriteria: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden?

Relevans

Gjennomføringsevne

Metodikk

 

Økonomisk ramme sett av til ordninga i 2023

2 mill. kroner

 

Finansieringskjelde

Økonomiplanen, ramme 59, Tiltaksfondet

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen