(Du er ikke pålogget) 
 

Listerfondet

COVID19 - Stortinget har bevilget ekstra midler til kommunale næringsfond i forbindelse med koronapandemien.  

Midlene skal nyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Farsund kommune administrerer disse søknadene gjennom Listerfondet, og har fremdeles noen gjenstående midler. Næringsdrivende i Farsund søker derfor på disse midlene her.

Søknadsfrist: Fortløpende

 

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskapning har prioritet. Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret vil gjennomføre halvårlige tildelinger, normalt tidlig februar og tidlig september. Søknadsfristen er fortløpende. Mindre søknadsbeløp kan tildeles uten styrebehandling.  I forbindelse med Covid19, vil styret ha ekstraordinære møter. 

Tilskudd fra Listerfondet kan gis til
 • Utviklingstiltak i eksisterende bedrifter.
 • Nyetableringer – nye tiltak.
 • Tiltak som er i tråd med arbeidsmålene jfr. §4 pkt. A i vedtektene.

Tilskudd blir utbetalt i to terminer. Første halvpart ved oppstart og andre halvpart ved tilsendt sluttrapport eller bekreftelse på gjennomført tiltak inkl. godkjent regnskap.

Søknaden blir vurdert opp mot flere viktige kriterier:

 • Næringsmessig potensiale for regionen.
 • Samarbeid med andre bedrifter/instanser - regional balanse.
 • Rekrutteringstiltak
 • Kvinnelige andel og arbeidsplasser
 • Kompetanse i nytteperspektiv
 • Alder
 • Bidrag til entreprenørskap og innovasjon
 • Nettverksbygging
 • Samfinansiering
 • Internasjonalisering

Det gis vanligvis ikke støtte til drift og oppføring av nybygg. Lister nyskaping AS og det kommunale næringsapparatet kan også bistå med mer informasjon og eventuelt veiledning i søknadsprosessen.

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen