(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune ønsker å legge til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak. Som søker til det kommunale næringsfondet må du ha en forretningsidé, eller planer om å etablere virksomhet eller videreutvikle eksisterende foretak. 

Formålet med midlene er å bidra til: kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. 

Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, og bidra til at regionen og lokalsamfunnet blir mer attraktiv å bo i og flytte til. Samlet støtte fra fondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av kapitalbehovet i et prosjekt. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering eller til løpende drift og ordinære investeringer i bedrifter.

Tiltak i tråd med prioriteringene i strategisk næringsplan for Kvæfjord Kommune vil vektlegges. I vurdering av søknaden vil vi også vektlegge hvordan bedriften gjennom etableringen/tiltaket/investeringen tenker å bidra til å nå FNs bærekrafts mål.

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond må søkes via, www.regionalforvaltning.no og også slutt rapporteres her. Søknadsmalen i regionalforvaltning må fylles ut fullstendig. Ved spørsmål, ta kontakt med næringsrådgiver Ellen Eliseussen.

Hvilken støtte kan innvilges?

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

Investeringsstøtte                                                                           - inntil 30 % av investeringen

Støtte til opplæring                                                                         - inntil 40 % av kostnadene

Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadiet            - inntil 40 % av kostnadene

Støtte til industriell forskning og tekniske forstudier                  - inntil 65 % av kostnadene

Bagatellmessig støtte                                                                      - inntil 100 %

Skjønnsmessig støtte uavhengig av type kostnader og virksomhet. 

 Makstilskudd per søker kr. 200.000, -

Utbetaling av tilskuddene

Tilskudd utbetales etterskuddsvis, men kommunen kan likevel foreta delutbetaling(er) etter hvert som tilskuddsmottaker dokumenterer framdrift i gjennomføringen av tiltaket. Det kan også utbetales inntil 15 prosent av tilskuddet ved oppstarten av tiltaket, dersom det anses nødvendig for at prosjektet skal komme i gang.

Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av tre år avkortes tilskuddet forholdsmessig.

Søknadsbehandling

Kvæfjord kommune opererer ikke med søknadsfrist for næringsfond, men tar søknader til løpende behandling i formannskapet, som har status som kommunalt næringsutvalg.

NB! Det må regnes med saksbehandlingstid på inntil en måned.

Ta gjerne kontakt med kommunen både i prosessen med forretningsutvikling og når du skriver søknad om støtte. Næringsrådgiver Ellen Eliseussen treffes på rådhuset eller på telefon 919 14 204 og e-post ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no. 

Kvæfjord kommune er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak.  Kommunen tilbyr derfor gratis rådgivning og veiledning i slike prosesser, også i forhold til søknad til det kommunale næringsfondet.

 

Som søker til det kommunale næringsfondet må du ha en forretningsidé, eller planer om å etablere virksomhet eller videreutvikle eksisterende foretak.  Kontaktperson er i utgangspunktet næringsrådgiver Ellen Eliseussen som treffes på rådhuset og kan kontaktes hele uken i normal arbeidstid på mob. 919 14 204 eller e-post ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen