(Du er ikke pålogget) 
 

Odal næringsfond

Formål

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommune, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen 

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges. 

 

Støtteformer

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Det kan ikke benyttes i forbindelse med garantier. 

Fondet skal benytte midlene til direkte bedriftsrettet støtte i henhold til gjeldende regelverk, samt støtte til næringsrettede tilretteleggende og kompetansehevende tiltak.

 Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er cnormalt begrenset oppad til kr 100.000,-.

 

Hvem kan søke

Bedriften som det skal gis støtte til skal ha/ha planer om å drive næringsvirksomhet i kommunen.  

 

Områder som næringsfondet skal ha fokus på

Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder. 

For årene 2022 – 2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til: 

 
  1. Grønn omstilling - inkludert støtte til blant annet miljømerking av virksomhet og produkter og mulighetsstudier for eksempel innen sirkulærøkonomi og ressursoptimalisering. 
  2. Etablering av tjenestetilbud som ikke finnes i Odalen fra før. 
  3. Knoppskyting og utvikling av varer og tjenester med basis i Odalens komparative fortrinn. 
  4. Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og digital markedsføring.  
  5. Systemer for effektiv administrasjon og ledelse i oppstartsfase. 
  6. Entreprenørskap blant unge, kvinner og innvandrere. 
  7. Andre prosjekter innen satsingsområdene i Byregionprogrammet (Næringsstrategi for Kongsvingerregionen) 
  • Bioøkonomi 
  • Industri 
  • Bygg- og anlegg 
  • Logistikk 
  • Kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT)
 

Innenfor næringsfondets ramme kan det også gis støtte til prosjekter innenfor kommunale initiativ som kan utløse utvikling av næringsliv,  men da hovedsakelig innenfor de ovennevnte satsingsområdene. 

 

Hva det kan gis støtte til

Tilskuddene til foretak/bedrifter gis primært til: 

 

  • Bedriftsutvikling: forprosjektering/planlegging, produktutvikling, markedsundersøkelse, kompetanseheving. Tilskudd gis inntil 50%  av totalrammen for tiltaket. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.
  • Investeringer: Det kan gis investeringstilskudd og eller lån. Det gis ikke tilskudd til lett omsettelige driftsmidler som IT-utstyr, motorkjøretøy etc., eller oppussing av lokaler. Tilskudd gis inntil 50% av totalrammen for tiltaket.  

 

Tilskudd til andre aktører/tilretteleggere: 

  • Kompetansefremmende tiltak. Nettverksbygging. Joint  ventures. 
 

 

Hvilke kostnader kan tilskuddet IKKE dekke

  • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner. 

  • Kausjon eller annen økonomisk garanti. 

  • Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital. 

  • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter. 

  • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver .utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. 

  • Politikkforberedende aktiviteter, herunder kjøp av tjenester i samband md utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser. 

  • Det gis  ikke støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt. 

 

Spesielle vilkår

Odal næringsfond er ikke et investeringsselskap  og går derfor  ikke  inn som  eier, men kan stille krav om innsyn eller observatørplass i styre  til en bedrift.  

Representante r utpekt av  fondet  kan  være aktivt med i  utviklingen av  prosjektet med  oppfølging  og  kompetanse. 

 

Midler fra  fondet skal ikke  føre  til  uheldig konkurransevridning i Odalen. 

 

Lån gis normalt uten sikkerhet, og løpetid er normalt 4 år eller mindre. Normalt gis rentefritak og inntil to års avdragsfritak. 

  

Tilskudd kan utbetales ved oppstart, delutbetales eller sluttutbetales etter hensiktsmessighet.

 

Greit å vite

Er bedriften heldig å få tilskudd, kan midlene kun brukes til det som er omsøkt og gitt støtte til. Dersom tilskudd ikke benyttes til det som juryen i Odal Næringsfond vedtar å støtte, kan tilskuddsmottaker få krav om tilbakebetaling av tilskudd. Det forventes ellers at man rapporterer på bruken av midlene etter ca et år. Dette får man påminnelse om.

 

Saksbehandler forbeholder seg retten til å kredittsjekke alle søkere til Odal Næringsfond.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen