(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Kautokeino kommunes næringsfond

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner, også i Kautokeino. Nå åpnes det igjen for å søke om støtte fra det kommunale næringsfondet som er etablert som følge av korona-situasjonen. Det ekstraordinære tilskuddet skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i tillegg til å utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv i kommunen. Målgruppen for næringsfondet er:

  • Næringslivsaktører i Kautokeino kommune
  • Gründere som vil etablere seg i Kautokeino kommune
  • Andre som arbeider for bedriftsetableringer og tilrettelegging av næringsvirksomhet og næringsbygg i Kautokeino kommune

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

Det kan søkes om støtte inntil kr 200 000,-. Samlet tilskudd fra næringsfondet kan ikke overstige 75% av prosjektets kapitalbehov. Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Det vises for øvrig til følgende forskrifter:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437?q=kommunale%20n%C3%A6ringsfond

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747?q=FOR-2018-05-23-747

Søknadsfristen er 31.12.2020, søknadene behandles fortløpende.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen