(Du er ikke pålogget) 
 

Namsskogan Kraftfond

Vedtatt av: Kommunestyret, sak 20/97, revidert sak 77/02, denne revisjon sak 41/13
Erstatter: Rundskriv H-16/98 fra KRD
Hjemmel: Kommunaldepartementets rundskriv H-1/11

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES KRAFTFOND
§1   OPPRETTELSE 
Namsskogan kraftfond ble opprettet ved kommunestyrets vedtak i sak 20/97 i henhold til fylkestingets vedtak i sak 96/18 den 20.06.1996.
Vedtakene er revidert i henhold til nytt rundskriv fra kommunaldepartementets rundskriv H-1/11
Vedtakene er revidert ved kommunestyrets vedtak i sak 41/13 den 30.04.2013
Og godkjent av fylkesmannen i Nord-Trøndelag i sak 337 den 05.11.2013

§2   FONDETS KAPITAL
Fondets kapital består av:
   A)    Kommunens konsesjonsavgiftsinntekter.
   B)    Renteavkastning på fondets utlån og fondskapital.
   C)    Andre inntekter etter kommunestyrets bestemmelse.

§3   FONDETS FORMÅL
Kraftfondets skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, som for eksempel bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid med mer. Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler.
Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen, bortsett fra renter og avdrag på investeringer som er gjort i tråd med fondets formål. Unntak er også avlønning av næringssjef eller tilsvarende for å forvalte fondet.
Det kan heller ikke gis støtte til bedrifter for å dekke avdrag og renter på lån eller løpende drift.
Det bør ikke gis støtte til tradisjonell virksomhet som mottar betydelig overføring over statsbudsjettet.

§4   STØTTEFORMER OG VILKÅR
Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån. Samlet støtte fra næringsfondet kan ikke overstiges 50% av et prosjekts kapitalbehov, hvorav inntil 25% kan gis som tilskudd ved investeringer og inntil 50% som tilskudd ved bedriftsutvikling. Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det allikevel tegnes aksjer, kan disse ikke utgjør mer enn 30% av den totale aksjekapitalen.
Denne begrensningen gjelder ikke utviklingsselskap utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter. 
For støtteformålene nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk infrastruktur, kan prosjektene fullfinansieres. Normalt skal ikke slik støtte overstiger kr 200.000-.
Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld. Dette utelukker ikke støtte til refinansiering av en bedrift der gjeldssanering er foretatt av øvrige kreditorer.

§5   FORHOLDET TIL EØS-REGELVERKET ANG. BAGATELLMESSIG STØTTE 
Kraftfondet skal forvaltes i tråd med det til en hver tids gjeldende regelverk for offentlig støtte.
For tiden kan en bedrift motta til sammen 200.000 EURO i bagatellmessig støtte over en tre- års periode. Beløpet gjelder total bistand/støtte fra det offentlige der støtteordningen ikke er notifisert. Perioden regnes fra det tidspunkt en bedrift mottar bagatellmessig støtte første gang.

§6   FORVALTNING AV FONDETS MIDLER
Ved kommunestyrets godkjenning av vedtakene er formannskapet oppnevnt som fondsstyre.
Rådmannen innstiller overfor fondsstyret.

For forvaltningen gjelder:
    A)  Fondets kapital skal til enhver tid være anbrakt i bank til høyest mulig avkastning med den fleksibilitet for uttak som er           nødvendig for bruk av midlene i samsvar med fondets formål.
   B)  Samlet støtte til en bedrift over to år kan ikke gis med mer enn 1 million kroner uten kommunestyrebehandling. For                 enkeltsaker settes grensen på 500.000,-
   C)  Lån skal kreves pantesikret som hovedregel. Inntil 5 års rente – og/eller avdragsfrihet kan innvilges. Lån kan ikke gis             med en lengre nedbetalingstid enn 10 år.
   D)  Ansvarlig lån kan innvilges hvis situasjonen er slik at pantegrunnlaget er på et nivå som ikke tilfredsstiller annen pant             enn bank må ha for å innvilge lån. Ansvarlig lån kan innvilges for mindre lån der panteformaliteten utgjør en                             forholdsmessig stor kostnad.
   E)  Det kan ikke gis tilsagn om noen form for støtte fra kraftfondet ut over de midler som ved budsjettvedtak i Namsskogan           kommunestyre er avsatt til næringsstøtte inneværende år.
   F)  Det skal hvert år legges fram for kommunestyret en melding om bruken av fondets midler. Meldingen skal seinest                  legges fram samtidig med kommunens regnskapsavslutning. Meldingen skal inneholde en oversikt over hvilke                        prosjekter det er gitt støtte til, støttenivå og type. Meldingen skal også inneholde en analyse av bruken av fondet i                  forhold til mål og prioriteringer satt i næringsplanen.
   G) Regnskapsføringen for fondet tas inn i kommuneregnskapet og foretas i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter            på området.
   H) Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmann og fylkeskommunen.

§7   MINDRETALLSANKE 
Kommunen bestemmer at mindretallsanke gjelder for behandling av saker i henhold til disse vedtekter. Er mindretall i fondsstyret kan kreve saker fremmet for kommunestyret for avgjørelse.
Krav om mindretallsanke må fremmes før møtes slutt og protokollføres.

§8   GODKJENNING AV VEDTEKER.
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen